Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Alba­nia — piękna niez­na­joma 20 czer­wca 2012

Miejska Bib­lioteka Pub­liczna w Bytomiu zaprasza Was na spotkanie z podróżnikiem Andrze­jem Pasławskim. Spotkanie odbędzie się 26 czer­wca o godz. 17.00.

czy­taj dalej

Kon­fer­encja –Waka­cyjny ple­cak — zdrowe, bez­pieczne i udane wakacje 14 czer­wca 2012

Nasze dzieci już za dwa tygod­nie rozpoczy­nają wakacje. Chcemy, aby był to powód do miłych wspom­nień. Co zatem zro­bić, aby dziecko niepełnosprawne było do nich dobrze przy­go­towane ? Co nasza pociecha powinna na ten czas ze sobą zabrać ? To pyta­nia, na które odpowiedzi poszuki­wać będą uczest­nicy kon­fer­encji „Waka­cyjny ple­cak — zdrowe, bez­pieczne i udane wakacje”. Spotkanie odbędzie się w poniedzi­ałek 18 czer­wca 2012 w sali Mar­murowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katow­icach. Początek o godzinie 10:00. Wstęp wolny.

czy­taj dalej

Sposób na nudę w pociągu 13 czer­wca 2012

Odd­ział Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej w Katow­icach włączył się w akcję Kolei Śląs­kich „Pociąg do czy­ta­nia” pop­u­laryzu­jącą czytel­nictwo książek wśród pasażerów kolei. Do pociągów trafiły właśnie książki his­to­ryczne wydane przez IPN. Dzięki temu każdy, kto do tej pory nie zetknął się z pub­likac­jami IPN, ma okazję przeczy­tać np. o II wojnie świa­towej, depor­tac­jach Górnośląza­ków czy stanie wojennym.

czy­taj dalej

Pole­sia czar i gorycz… Włóczęga po ostę­pach Słowiańszczyzny 13 czer­wca 2012

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Dom Spotkań z His­torią zapraszają Was 16 czer­wca o godz. 12.00 na prezen­tację Pole­sia czar i gorycz… Włóczęga po ostę­pach Słowiańszczyzny. Mul­ti­me­di­alny pokaz przy­go­tował Tomasz Kuba Kozłowski, koor­dy­na­tor pro­gramu Warsza­wska Inic­jatywa Kre­sowa, pop­u­laryza­tor wielowątkowego dziedz­ictwa Kresów i autor albumu Świat Kresów.

czy­taj dalej

Lekcja his­torii pod­czas zakupów 11 czer­wca 2012

W dni­ach od 5 do 25 czer­wca 2012 roku w Cen­trum hand­lowym AKS w Chor­zowie przy ul. Parkowej można oglą­dać wys­tawę poświę­coną wydarzeniom, które obe­j­mują 90.letnią his­torię Chor­zowa po przyłącze­nie do państwa polskiego.

czy­taj dalej

Bezpłatne bada­nia mam­mo­graficzne dla mieszkanek Katowic 11 czer­wca 2012

Rak piersi jest najczęś­ciej wys­tępu­ją­cym nowot­worem złośli­wym u kobiet. Stanowi około 20% wszys­t­kich zachorowań na nowot­wory złośliwe u Polek. Statysty­cznie znaczący wzrost zachorowań wys­tępuje w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia.

czy­taj dalej

Bookcross­ing, czyli uwol­nij książkę 8 czer­wca 2012

W Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Świę­tochłow­icach trwa akcja bookcrossingu, czyli uwal­ni­a­nia książek. Jeśli masz w domu przeczy­tane i niezniszc­zone książki możesz je przynieść do bib­lioteki. W każdej z sześ­ciu placówek bib­liotecznych w Świę­tochłow­icach zna­j­duje się spec­jalne miejsce, w którym będą „uwal­ni­ane” zebrane książki.

czy­taj dalej

Roz­tańc­zony Sta­dion Śląski 6 czer­wca 2012

Już 10 czer­wca ponad 400 uczest­ników I Wojew­ódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych będzie prezen­tować swoje umiejęt­ności taneczne.

czy­taj dalej


NOWOCZESNY PRA­COWNIKCYFROWYM ŚWIECIE”.- ter­miny szkoleń 18 maja 2012

PRO­JEKT DLA NOWOCZES­NYCH PRA­COWN­IKÓW ZOSTAŁ DOCE­NIONY Nabór uczest­ników na bezpłatne szkole­nia zakońc­zone uzyskaniem cer­ty­fikatu kom­pe­tencji infor­maty­cznych ECCC lub cer­ty­fikatu umiejęt­ności kom­put­erowych ECDL w ramach Pro­jektu “NOWOCZESNY PRA­COWNIKCYFROWYM ŚWIECIE” trwa.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.