Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

WARSZ­TATY RECYK­LING ARTCKK 25 kwiet­nia 2012

Recyk­ling jest sys­te­mem orga­ni­za­cji obiegu mate­ri­ałów, które mogą być wielokrot­nie przetwarzane. Zasadą dzi­ała­nia recyk­lingu jest maksy­malne wyko­rzys­tanie tych samych mate­ri­ałów przy min­i­mal­nym nakładzie na ich przetworze­nie, przez co chro­nione są surowce nat­u­ralne służące do ich wyt­worzenia i przetworzenia.

czy­taj dalej

Ba-​ba, pa-​pa, czyli jak wspo­ma­gać rozwój mowy u dzieci 16 kwiet­nia 2012

Świadomi rodz­ice wychodzą naprze­ciw potrze­bom swoich dzieci i chęt­nie angażują się nie tylko w ich wychowanie, ale również dbają o praw­idłowy rozwój swoich pociech. Jedną z pod­staw praw­idłowego roz­woju jest komu­nikacja, czyli praw­idłowo rozwi­ja­jąca się mowa. Pro­ces roz­woju mowy rozpoczyna się już w pier­wszych tygod­ni­ach życia prenatalnego.

czy­taj dalej

NOWOCZESNY PRA­COWNIKCYFROWYM ŚWIECIE”. 15 kwiet­nia 2012

Rekru­tacja do wzię­cia udzi­ału w szkole­niu trwa. Pier­wszy ter­min składa­nia kom­plet­nej doku­men­tacji to 7 maja. Jest to ter­min dla pier­wszych otwier­anych na Śląsku grup. Do tego dnia konieczne jest przesłanie mailem kom­plet­nej doku­men­tacji rekru­ta­cyjnej, w celu zak­wal­i­fikowa­nia się do udzi­ału. Wer­sja elek­tron­iczna skróci pro­ces wery­fikacji zgłoszeń.

czy­taj dalej

PODZIEL SIĘ KSIĄŻKAMIDZIECI­AKAMI!! 26 marca 2012

Każdy z nas ma na półkach książki, które leżą i się kurzą. Wiosenne porządki ruszyły, więc prze­jrzyj­cie swoje księ­gozbiory i dołącz­cie do wielkiej akcji – PODZIEL SIĘ KSIĄŻKAMIUCZ­NI­AMI SP 7 W MYSŁOWICACH.

czy­taj dalej

Przykryjmy Rawę błękitem” 20 marca 2012

Czy katow­icka Rawa może na chwilę stać się czystą, błęk­itną rzeką?

czy­taj dalej

Konkurs — “Z klasy do klasy” 16 marca 2012

Trwa 6 edy­cja ogólnopol­skiego konkursu eko­nom­icznego dla uczniów szkół pon­ad­pod­sta­wowych– “Z klasy do kasy”. Ma on przy­bliżyć młodzieży temat rynku kap­i­tałowego, uczy inwest­owa­nia i oszczędza­nia– umiejęt­ności, bez których trudno odnaleźć się w XXI wieku. Uczniowie będą mogli inwest­ować wirtu­alne 100 tyś. zł. w nowoczes­nej grze gieł­dowej, aby 23 czer­wca w ogólnopol­skim finale powal­czyć o prawdzie pieniądze.

czy­taj dalej

W Katow­icach ruszają dar­mowe korepety­cje z matem­atyki 16 marca 2012

Ruszają zapisy na pier­wsze wykłady tegorocznej edy­cji — Dar­mowych Korepety­cji Matem­aty­cznych. Między 24 marca, a 21 kwiet­nia odbędzie się łącznie dwanaś­cie wykładów w trzech mias­tach. Cztery z nich będą przeprowad­zone na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach. Pozostałe w Poz­na­niu i Warsza­wie. Udział w zaję­ci­ach jest bezpłatny.

czy­taj dalej

NAUCZ SIĘ RATOWAĆ SWOJE DZIECKO16 marca 2012

Jeśli chcesz zapewnić swo­jemu dziecku bez­pieczeństwo, potrze­bu­jesz szy­b­kich, łatwych i sprawd­zonych w warunk­ach domowych sposobów postepowania.

czy­taj dalej

MAMO, TATO SPĘDŹ ZE MNĄ CZAS już 24 marca w WPKiW 13 marca 2012

Już 24 marca w Hali Kapelusz w WPKiW w Chor­zowie odbędzie się pier­wsza w tym sezonie tak duża impreza dla rodzin, oraz pier­wsza impreza orga­ni­zowana przez por­tal Bab­ska Sile­sia – „Mamo, Tato! Spędź ze mną czas!

czy­taj dalej

Giełda Zabawek Uży­wanych nauczy dzieci ekonomii 9 marca 2012

Giełda Zabawek Uży­wanych w gli­wickim MDK odbędzie się już 7 raz. Maluchy sprzedają, wymieni­ają lub kupują uży­wane zabawki, gry albo ubranka. Dzieci – często pier­wszy raz, pod okiem rodz­iców dokonują swoich pier­wszych w życiu transakcji.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.