Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Kobi­ety na Śląsku cią­gle zara­bi­ają mniej niż mężczyźni 8 marca 2012

Jak wynika z ostat­nich danych Głównego Urzędu Statysty­cznego w październiku 2010 roku śred­nia pen­sja urzęd­niczki w Śląskiem wynosiła 6 tys. 125 brutto, zaś mężczyzna urzęd­nik na tym samym stanowisku zaro­biła 8 tys. 753 brutto.. Różnica to– 2. 628 zł.

czy­taj dalej

Wzorowe Śląskie szuka pro­jek­tan­tów i przed­siębior­ców! 26 lutego 2012

Pro­jekt WZOROWE ŚLĄSKIE ma pomóc w naw­iąza­niu współpracy między absolwentami/​absolwentkami i studentami/​studentkami a przed­siębior­cami z regionu.

czy­taj dalej

Zapraszamy na — WARSZ­TATYCIEMNI FOTOGRAFICZNEJ!! 20 lutego 2012

 „Week­endy w trady­cyjnej ciemni fotograficznej”- Ate­lier Fotografii Alter­naty­wnej SIL­MARIL i Bab­ska Sile­sia zapraszają na warsz­taty!!! Będą to spotka­nia pod­czas których omówimy sobie zasady pow­stawa­nia obrazu fotograficznego, wykon­amy zdję­cia na trady­cyjnej kliszy, wywołamy ją i wykon­amy odbitki pod powiększalnikiem.

czy­taj dalej

Okiem Fem­i­nisty– Baba w robo­cie 18 lutego 2012

O czymże tu pisać na paryskim bruku… tfu! Na bab­skim por­talu i to w sekcji „o pracy”? Dzień dobry, hejka, witam! Jestem fem­i­nistą, który będzie tutaj sporządzał cyk­licznie relacje z prze­myśleń w tema­cie „baba w robo­cie” czyli, jak pokazać sam­com, że baby są zawodowo sprawniejsze.

czy­taj dalej

13 marca– WARSZ­TATY GRY NA DIDGERI­DOO!! 19 lutego 2012

Bab­ska Sile­sia ma zaszczyt zaprosić Was na kole­jne już warsz­taty z cyklu „Parzyste Wtorki w Dobrej Karmie”, które odbędą się już 13 marca (drugi wtorek miesiąca) o godz. 19.00 w Dobrej Karmie w Katowicach.

czy­taj dalej

Fotorelacja z I Warsz­tatów Śpiewu Ukraińskiego 16 lutego 2012

Pier­wsze warsz­taty Śpiewu Ukraińskiego w ramach — Parzystych Bab­s­kich Wtorków w Dobrej Karmie za nami. Baw­iliśmy się świet­nie, sporo się nauczyliśmy i na pewno nie był to ostatni raz… Śpiewu uczyła nas — Ewelina Ferenc.

czy­taj dalej

Urban explo­ration — według blon­dynki 14 lutego 2012

Wiem, że tem­atyka może trochę mało kobieca, ale od czego jesteśmy, jak nie od łama­nia stereo­typów. Urbex to coś, czym czyn­nie zaj­muję się od dobrych kilku lat i co na stałe wsiąknęło już w moje życie. Nie wyobrażam sobie egzys­tować bez tej solid­nej dawki adren­a­liny, łapa­nia kadrów, napawa­nia się ciszą i specy­ficzną atmos­ferą.
Ale od początku.

czy­taj dalej

Bab­ska Sile­sia zaprasza 14 lutego na — Warsz­taty Śpiewu Ukraińskiego 5 lutego 2012

Biały głos, inaczej śpiewokrzyk, to tech­nika najczęś­ciej uży­wana w muzyce ludowej. Dźwięk wydobywa się na tzw. otwartym gar­dle, przy powol­nym wypy­cha­niu powi­etrza przez przeponę. Tech­nikę tę możemy zaob­ser­wować szczegól­nie w Polsce, na Ukrainie, Białorusi oraz w Bułgarii.

czy­taj dalej

Ciężka sprawa z tym stu­diowaniem… 31 sty­cz­nia 2012

Mniej ciężka, o ile masz anal­i­ty­czny umysł i jasno spre­cy­zowane plany. Jesteś przysłowiowym ‘ścisłow­cem’, matura z maty zdana na 80 pro­cent, pro­gramowanie w małym palcu. Polibuda stoi dla Ciebie otworem i już wiesz, że będziesz się uczyć rzeczy ważnych i przy­dat­nych. Ale to doty­czy niewielkiego pro­centu nas – kobiet. Z nami jest zupełnie inaczej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.