Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Naucz się tańczyć po irlandzku! 24 lutego 2014

Mysłow­icki Ośrodek Kul­tury zaprasza dzieci (wiek min­i­malny: 12 lat), młodzież i dorosłych na zaję­cia sekcji tańca irlandzkiego. Taniec ten to w grun­cie rzeczy cała grupa trady­cyjnych tańców, które pochodzą z Irlandii, a zrodz­iły się z rytu­al­nych obrzędów. Po irlandzku tańczyć możemy zarówno sami, jak i bardziej spek­taku­larnie, w grupie. Pier­wsze spotkanie w Mysłow­icach już 1 marca 2014 roku!

czy­taj dalej

Warsz­ta­towa sob­ota dla kobiet w Tychach 19 lutego 2014

Tyski Dom Kul­tury „Tęcza” zaprasza na warsz­ta­tową sobotę dla kobiet, która będzie miała miejsce już 8 marca 2014 roku. W pro­gramie zna­jdziemy m.in. warsz­taty kuli­narne, tworzenia biżu­terii i dodatków różnymi sposobami, spotka­nia z diete­tykiem, wiz­a­żys­tką, zaję­cia taneczne i sportowe… Dowiemy się także, jak chronić swoje piersi.

czy­taj dalej

Warsz­taty fotografii podróżniczej w Ryb­niku 17 lutego 2014

Na bezpłatne warsz­taty fotografii podróżniczej, które odbędą się 22 marca 2014 roku w ramach kul­towych już Roz­jazdów (Fes­ti­wal Podróżników) zaprasza Dom Kul­tury w Rybniku-​Chwałowicach. Spotkanie poprowadzi znany fotograf i dzi­en­nikarz Marek Waśkiel.

czy­taj dalej

Polka z genem przed­siębior­c­zości 14 lutego 2014

O tym, czy Polki mają „gen przed­siębior­c­zości”, jakie są źródła ich sukcesu i jakie usprawnienia sys­te­mowe należy wprowadzić w naszym kraju, by od najmłod­szych lat kre­ować potenc­jał przed­siębior­c­zości, dysku­towały uczest­niczki debaty „Polka przed­siębior­cza. Siła kobiet w pol­skiej gospodarce”.

czy­taj dalej

Wygląd (jed­nak) ma znacze­nie, czyli kole­jna odsłona BloSile­sii 13 lutego 2014

Katow­ice stają się coraz bardziej inter­ak­ty­wne, a blogerzy śląscy — akty­wni! BloSile­sia to cykl spotkań śląs­kich blogerów. Kole­jne z nich odbędzie się już 25 lutego 2014 roku w Klaw­iatura Klu­bie Kul­tur­al­nym pod tytułem „bloSile­sia – wygląd (jed­nak) ma znaczenie!”

czy­taj dalej

Wydobądź kreaty­wność metodą dramy 10 lutego 2014

Cen­trum Kul­tury Katow­ice zaprasza do udzi­ału w zaję­ci­ach kreaty­wności metodą dramy, które będą miały miejsce 15 lutego 2014 roku. W cza­sie warsz­tatów dowiemy się i w prak­tyce sprawdz­imy, jak wydobyć swój potenc­jał twór­czy, a także jak on wpłynie na sukces oso­bisty. Za prowadze­nie odpowiedzialna będzie Agnieszka Pryca.

czy­taj dalej

Haft matem­aty­czny — tworzymy, nie liczymy! 6 lutego 2014

21 lutego 2014 roku w tarnogórskim Cen­trum Kul­tury będą miały miejsce warsz­taty rękodzieła, pod­czas których będzie można nauczyć się… haftu matem­aty­cznego! Brzmi intrygu­jąco, prawda? Zaję­cia poprowadzi doświad­c­zona w posługi­wa­niu się tą tech­niką Monika Piaskowska. Na czym polega haft matem­aty­czny? Na wyszy­wa­niu geom­e­trycznych i przestrzen­nych form, oczywiście…

czy­taj dalej

Découpage na tkaninie — jak to zro­bić? Warsz­taty 5 lutego 2014

Warsz­taty z découpage’u w dość niety­powej odsłonie będą miały miejsce 15 lutego 2014 roku. Tym razem tę tech­nikę uczest­nicy zas­to­sują na tkaninie, ozd­abi­a­jąc prostą baweł­ni­aną torbę metodą ser­wetkową, a także znanymi ze scrap­bookingu stem­plami, szablon­ami, płyn­nymi perełkami, koronkami i wieloma innymi. Warsz­taty poprowadzi Alina Oléśniewicz.

czy­taj dalej

Robobrojki” — technika szablonu dla małych i dużych 3 lutego 2014

Robo­bro­jki”, czyli warsz­taty plas­ty­czne dla dzieci i rodz­iców, odbędą się w częs­to­chowskim Cen­trum Pro­mocji Młodych już 8 lutego 2014 roku! Co w pro­gramie? Przede wszys­tkim twór­cze zas­tosowanie artysty­cznej tech­niki szablonu pod­czas kre­owa­nia włas­nego robota…

czy­taj dalej

Stwórz sty­lową domową zaw­ieszkę! Warsz­taty 29 sty­cz­nia 2014

Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na kole­jne warsz­taty artysty­czne z cyklu „ALE!Babki”. Odbędą się one 8 lutego 2014 roku, a pod­czas nich będziemy mogły stworzyć zaw­ieszki do domu z przecierką w stylu shabby chic.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.