Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Bezro­botny human­ista, niedoce­ni­any artysta… Gdzie szukać pracy? 27 sty­cz­nia 2014

50 pro­cent absol­wen­tów kierunków human­isty­cznych i artysty­cznych nie widzi szans na zro­bi­e­nie kari­ery w Polsce, a 71 pro­cent ma poczu­cie nieprzy­dat­ności. Doskwiera im również brak miejsca w internecie, w którym można znaleźć oferty pracy dla tej grupy. Młodzi ludzie, zauważa­jąc ten prob­lem, stworzyli stronę inter­ne­tową kadrakreaty​wna​.pl, gro­madzącą oferty pracy dla osób kreatywnych.

czy­taj dalej

Warsz­taty w „Teatral­nym lab­o­ra­to­rium” 22 sty­cz­nia 2014

Warsz­taty teatralne „Teatralne Lab­o­ra­to­rium” odbędą się w dni­ach 8 i 9 lutego 2014 roku, w Region­al­nym Ośrodku Kul­tury w Częs­to­chowie. Adresowane są głównie do ani­ma­torów — instruk­torów, nauczy­cieli, prowadzą­cych zróżni­cow­ane wiekowo ama­torskie grupy teatralne, ale także do każdego pasjonata teatru.

czy­taj dalej

Haft kora­likowy — jak to się robi? Warsz­taty 20 sty­cz­nia 2014

Haft kora­likowy do najprost­szych nie należy, ale nikt nie mówił, że tworze­nie pięknych rzeczy jest łatwe. Już 29 sty­cz­nia 2014 roku w Domu Kul­tury w Rybniku-​Niewiadomiu będzie można poz­nać, na czym pole­gają tech­niki haftu kora­likowego, spróbować swoich sił, nauczyć się czegoś nowego pod­czas warsz­tatów artystycznych.

czy­taj dalej

Dni otwarte katow­ick­iej Akademii Sztuk Pięknych 15 sty­cz­nia 2014

Karow­icka Akademia Sztuk Pięknych zaprasza do wzię­cia udzi­ału w swoich Dni­ach Otwartych. 1920 lutego 2014 roku będzie okazja, by przyjrzeć się pro­gramowi uczelni, zapoz­nać się z jej pra­cow­n­i­ami i wykład­ow­cami, wziąć udział w licznych warsz­tat­ach, wys­tawach i wykładach.

czy­taj dalej

Tarnogórskie warsz­taty taneczne z Luciano di Natale 13 sty­cz­nia 2014

Są tancerze, u których per­fek­cyjna tech­nika łączy się ze wspani­ałą osobowoś­cią. Jed­nym z takich właśnie tancerzy, ped­a­gogów, chore­ografów jest pochodzący z Włoch Luciano di Natale. Oso­biś­cie będzie się można o tym przekonać, biorąc udział w warsz­tat­ach z udzi­ałem Luciano — już w dni­ach 27 — 29 sty­cz­nia 2014 r., w Tarnows­kich Górach.

czy­taj dalej

Rękodziel­niczy Bzik, czyli osikowy quilling w Mikołowie 8 sty­cz­nia 2014

Rękodziel­niczy Bzik, czyli osikowy quilling to tem­atyka warsz­tatów rękodziel­niczych, które będą miały miejsce już 15 sty­cz­nia 2014 roku. Odbędą się one w mikołowskim MDK, a poprowadzą je pasjonaci z Osikowej Doliny.

czy­taj dalej

Kar­nawałowe ferie w gli­wickim Muzeum 3 sty­cz­nia 2014

Ferie w Muzeum w Gli­wicach zapowiadają się wyjątkowo obiecu­jąco. W dni­ach 21 — 31 sty­cz­nia 2014 r. w Odd­ziale Odlewnictwa Artysty­cznego zapanują kar­nawałowe maski, w Zamku Pias­towskim – Wikingowie, starożytni Egipc­janie i śnieżna kula zamknięta w słoiku. W Willi Caro – jak znalazł przed wiec­zornym balem – będziemy mogli zdo­bić drew­ni­aną biżu­terię moty­wami zacz­erp­nię­tymi z XIX-​wiecznych gazet. Zaję­cia dedykowane są dzieciom, a wstęp na nie jest bezpłatny. Obow­iązują zapisy.

czy­taj dalej

Jak stworzyć fil­cow­ane ozdoby na choinkę? 19 grud­nia 2013

Święta Bożego Nar­o­dzenia tuż tuż, ale przy­go­towa­nia do nich trwają już od miesiąca. Świąteczny nas­trój udziela się zwłaszcza w mroźné i śnieżné dni, kiedy po przyjś­ciu do domu robimy roz­grze­wa­jącą herbatę z mio­dem, cytryną, imbirem i goździkami. Wtedy pojaw­iają się też pomysły na deko­racje świąteczne. W sklepach jest ich całe mnóstwo, ale zakup gotowych ozdób nie daje tyle satys­fakcji, co włas­noręcznie zro­bione przedmioty.

czy­taj dalej

Nagrod­zono Kobi­ety Sukcesu ze Śląska 17 grud­nia 2013

16 grud­nia 2013 roku miała miejsce druga edy­cja śląskiej Gali Kobiet Sukcesu, pod­czas której przed­staw­iono Złotą Dziesiątkę — panie wybitne, które na różnych płaszczyz­nach odniosły sukces. W Gali wzięły także udział takie znakomi­tości jak Jerzy Buzek czy Anna Popek.

czy­taj dalej

Bajki-​Rozrabiajki, czyli warsz­taty kreaty­wnych dzi­ałań dla dzieci i rodz­iców 11 grud­nia 2013

Częs­to­chowskie Cen­trum Pro­mocji Młodych zaprasza najmłod­szych wraz z rodzi­cami na zimową edy­cję Bajek-​Rozrabiajek, która odbędzie się już 15 grud­nia 2013 r. Pod­czas warsz­tatów otwarty zostanie worek z kreaty­wnymi pomysłami na to, jak spędzać czas z dziećmi i nadążać za ich zachłanną potrzebą wciąż nowych atrakcji. Orga­ni­za­torzy zapraszają do królestwa plas­tyki, muzyki, teatru i niczym nieogranic­zonej wyobraźni!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.