Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Kamishibai — japoski papierowy teatr. Warsz­taty dla dzieci 10 grud­nia 2013

Jak zamienić seans głośnego czy­ta­nia w nieza­pom­ni­aną chwilę pełną magii a zarazem twór­czego dzi­ała­nia? Kamishibai to japońska tech­nika teatralna, w której za pomocą papierowych obrazków możemy tworzyć opowieści, a co najważniejsze — mogą to także robić nasze dzieci. Już 14 grud­nia 2013 r. właśnie maluchy będą mogły spróbować swoich sił w tej sztuce. Wstęp na warsz­taty kamishibai w Stre­fie Cen­tral­nej jest bezpłatny!

czy­taj dalej

Meta­mor­fozy, czyli ter­apia tańcem. Bezpłatny warsz­tat 6 grud­nia 2013

Meta­mor­fozy, czyli przemi­ana psy­cho­log­iczna w tańcu to tem­atyka bezpłat­nego warsz­tatu, który odbędzie się w katow­ickim Cen­trum Kul­tury 15 grud­nia 2013 roku. Każdy, kto pasjonuje się zagad­nieni­ami ter­apii tańcem, powinien wziąć w nim udział!

czy­taj dalej

Słodka his­to­ria pierniczka” — warsztaty w Bytomiu 4 grud­nia 2013

Każdy z nas wiele razy zajadał się pier­niczkami, które są jed­nymi z najbardziej pop­u­larnych słody­czy w naszym kraju. W sklepach można zakupić różnorodne smaki tych słod­kości, które różnią się pod wzglę­dem sposobu oraz tech­niki tworzenia. Ale czy kiedykol­wiek zas­tanaw­ial­iśmy się nad his­torią piernikowych wyp­ieków – np. kiedy dokład­nie pojaw­iły się w pol­skiej kuchni?

czy­taj dalej

Niety­powy mar­ket­ing i trend­watch­ing. Spotkanie z Natalią Hatal­ską 2 grud­nia 2013

O mech­a­niz­mach dzi­ała­nia nie­s­tandar­d­owych form komu­nikacji mar­ketingowej i trend­watchingu będzie można poroz­maw­iać i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy pod­czas spotka­nia z Natalią Hatal­ską — ekspertem w dziedzinie alter­naty­wnych form komu­nikacji mar­ketingowej. Odbędzie się ono już 12 grud­nia 2013 r. w Katowicach.

czy­taj dalej

Kon­fer­encja „Kobieca Jakość Poli­tyki” w Katow­icach 28 listopada 2013

Sto­warzysze­nie Akty­wne Kobi­ety zaprasza na kon­fer­encję „Kobieca Jakość Poli­tyki”, która odbędzie się 7 grud­nia 2013 r. (godz. 9.0016.00) w Urzędzie Marsza­łkowskim w Katow­icach. Tem­atem wydarzenia będzie udział kobiet w życiu pub­licznym, który prze­cież obec­nie nie jest wcale taki oczy­wisty. Udział w kon­fer­encji jest bezpłatny, a będziemy miały okazję do wysłucha­nia m.in. Mag­daleny Środy czy Char­ity Boyenne.

czy­taj dalej

Spotkanie net­workingowe dla kobiet biz­nesu w Katow­icach 26 listopada 2013

Chcesz rozwi­jać swój biznes, dbać o rozwój oso­bisty? Dbać o siebie jako kobi­eta? Jak osiągnąć to wszyskto, gdy doba ma tylko 24 godziny? Odpowiedzi na te pyta­nia możesz poszukać już 28 listopada 2013 r. pod­czas spotka­nia „Kobi­eta Biz­nesu”, które jest dedykowane zarówno kobi­etom prowadzą­cym własny biznes, mają­cym zamiar założe­nia firmy, jak i poszuku­ją­cym pracy.

czy­taj dalej

Co nam daje praca? Jak na nas wpływa jej brak? 22 listopada 2013

W dzisiejszych cza­sach znalezie­nie pracy jest bardzo ciężkie. Na rynku pracy źle się dzieje. Coraz częś­ciej młodzi ludzie po stu­di­ach nie mogą znaleźć zaję­cia w swoim zawodzie. Również częste są zwol­nienia po mniej-​więcej 20 lat­ach pracy. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze życie osobiste.

czy­taj dalej

Przy kuchen­nym stole na Śląsku dawniej i dziś 20 listopada 2013

Pysznie brzmiąca wys­tawa „Przy kuchen­nym stole – wnętrza i smaki kuchni śląskiej” została otwarta w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w połowie listopada 2013 r. Przez najbliższe pięć miesięcy wybier­a­jąc się na ekspozy­cję każdy może zobaczyć jak ewolu­owało serce każdego domu na Śląsku od końca XIX wieku, aż po współczesność.

czy­taj dalej

Lata­jący Krąg na Śląsku. Blue Shadow 18 listopada 2013

Pre­mierowy Lata­jący Krąg na Śląsku, czyli bezpłatne spotkanie net­workingowe dla przed­siębior­czych kobiet wymyślone przez Agatę Dutkowską, założy­cielkę Lata­jącej Szkoły dla Kobiet, odbędzie się już jutro — 20 listopada 2013 r.! Bohaterkami spotka­nia będą dwie panie pochodzące z Tychów — siostry Sara i Roma Barna, założy­cielki pol­skiej marki odzieżowej BlueShadow.

czy­taj dalej

Świat Indian w tyskim Klu­bie Połud­nik — warsz­taty dla dzieci 14 listopada 2013

Już 16 listopada 2013 roku, o godzinie 12.00, wszys­tkie dzieci zostaną wprowad­zone w indi­ański świat pod­czas spec­jal­nych warsz­tatów. W tyskim Muzeum dowiedzą się, jakie było życie codzi­enne indi­ańs­kich plemion.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.