Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Fil­cow­ane wari­acje” w Chor­zowie 12 listopada 2013

Staro­chor­zowski Dom Kul­tury zaprasza na warsz­taty fil­cow­a­nia, które odbędą się pod hasłem „Fil­cow­ane wari­acje” już 1825 listopada 2013 r. To świetna okazja do poz­na­nia tej wyjątkowej sztuki tworzenia przedmiotów.

czy­taj dalej

Dwu­języ­czność u dzieci — obal­amy mity! 6 listopada 2013

Co roku w pier­wszych miesią­cach roku szkol­nego rodzi się dyskusja na temat zajęć dodatkowych dla najmłod­szych. Często pojawia się w niej zagad­nie­nie nauki języków obcych. Rodz­ice zas­tanaw­iają się, kiedy najlepiej ją rozpocząć. Sprawdzamy, co w tej kwestii mają do powiedzenia naukowcy.

czy­taj dalej

Rusza Pszczyński Klub Découpage’u! 4 listopada 2013

6 listopada 2013 r., o godzinie 17.00, rozpoczną się pier­wsze zaję­cia w ramach Pszczyńskiego Klubu Découpage. Każde kole­jne będą miały miejsce zawsze w środy. Cyk­liczne warsz­taty są okazją do spróbowa­nia swoich sił w czymś nowym, poz­na­nia ludzi o podob­nych zain­tere­sowa­ni­ach i miłego spędzenia czasu. Zaprasza na nie Pszczyńskie Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

Tyskie warsz­taty kartek świątecznych 30 października 2013

Jak co roku, już koło listopada, rozpoczy­nają się przy­go­towa­nia do świąt. Chcemy, by każdy detal był dopra­cow­any, a przez to całe święta ide­alne. Dlat­ego właśnie wszys­tko musi być u nas jak najbardziej wyjątkowe i ory­gi­nalne. Jed­nym z ele­men­tów tych przy­go­towań są kartki świąteczne, które trafi­ają do naszych najbliższych. I one mogą być niepow­tarzalne, jeśli zro­bisz je sama! Weź udział w warsz­tat­ach wykony­wa­nia kartek — już 23 listopada 2013 r., w Tychach!

czy­taj dalej

Artysty­czna przy­goda z tkan­iną, czyli rodzinne patch­worki! 28 października 2013

Rodzinne patch­worki, czyli warsz­taty, pod­czas których zarówno starsi, jak i młodsi, pracują nad tkan­i­nami, to ciekawa oferta Otwartej! Pra­cowni Artysty­cznej. W zaję­ci­ach będzie można wziąć udział już 9 listopada 2013 roku, w Dąbrowie Górniczej.

czy­taj dalej

WUD Sile­sia 2013 — użyteczny design w opiece zdrowot­nej 23 października 2013

W sobotę, 16 listopada 2013 r., na tere­nie kam­pusu Śląskiego Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Zabrzu-​Rokitnicy odbędzie się czwarta edy­cja kon­fer­encji World Usabil­ity Day Sile­sia. Celem kon­fer­encji jest pro­mocja idei „Użyteczności i pro­jek­towa­nia z myślą o użytkown­iku”. Tem­atem prze­wod­nim tegorocznej edy­cji jest „Health­care: Col­lab­o­rat­ing for Bet­ter Sys­tems”. Orga­ni­za­torami wydarzenia są firma Future Pro­cess­ing i Śląski Uni­w­er­sytet Medyczny.

czy­taj dalej

Stres — jak sobie z nim radzić? 22 października 2013

Stres jest nieodłącznym ele­mentem naszego życia. Mimo że kojarzy się negaty­wnie, jest zjawiskiem bardzo powszech­nym, stale nam towarzyszy, zarówno w domu, w pracy, jak i w szkole. Każdego dnia mil­iony ludzi musi się z nim zma­gać — dla jed­nych jest to skuteczny demo­ty­wa­tor, dla innych wręcz prze­ci­wnie: jest siłą napędza­jącą, mobi­lizu­jącą do działania.

czy­taj dalej

Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Języków Obcych już jutro! 17 października 2013

Już 18 października 2013 roku, w Katow­icach, rozpocznie się IX Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Języków Obcych. Jest to forma konkursu pisanego z języków: ang­iel­skiego, rosyjskiego, niemieck­iego, włoskiego, hisz­pańskiego i fran­cuskiego dla uczniów szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych, pon­adg­im­naz­jal­nych, a także dla stu­den­tów z całej Polski.

czy­taj dalej

Warsz­taty fil­mowe dla dzieci w TCK 16 października 2013

Jest tyle ról do obsadzenia przy pow­stawa­niu filmu: reżyser, sce­narzysta, charak­teryza­tor, aktor… Wszys­tkie te funkcje będą mogli sprawdzić uczest­nicy warsz­tatów, którzy zechcą poz­nać tajniki pracy ekipy fil­mowej i dowiedzieć się, jak pow­staje film. Ich dzi­ała­nia zostaną zwieńc­zone nakręce­niem małej etiudy fil­mowej! Wszys­tko to w ramach warsz­tatów fil­mowych Klubu Zielonej Żyrafy, które odbędą się 26 października 2013 r.

czy­taj dalej

Jak pozbyć się kom­plek­sów? 11 października 2013

Czu­jesz się gruba i nieatrak­cyjna, masz prob­lemy ze znalezie­niem odpowied­niej pracy, Two­jej szafy nie wypeł­ni­ają markowe ubra­nia, narzekasz na brak akcep­tacji i zrozu­mienia ze strony otoczenia. To tylko niek­tóre spośród wielu kom­plek­sów, z jakimi zma­gają się zarówno młode, dojrze­wa­jące dziew­czyny, jak i dorosłe kobiety.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.