Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Bunka”, czyli warsz­taty poświę­cone językowi i kul­turze Japonii 10 października 2013

Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na październikowe spotka­nia, poświę­cone kul­turze Japonii, na których można poz­nać his­torię kimona, jego rodzaje oraz sposób ubiera­nia. Kimono nie tylko samo w sobie jest dziełem sztuki, ale także jego zakładanie, czyli kit­suke, rządzi się określonymi zasadami. Każdy ele­ment tego stroju ma swoje miejsce i znacze­nie, dlat­ego też opanowanie sztuki ubiera­nia kimona wymaga czasu i wyczucia.

czy­taj dalej

Lab­o­ra­to­rium Malucha kole­jny raz w Sos­nowcu 8 października 2013

Piaskown­ica Kul­tur­alna z Sos­nowca zaprasza na cykl warsz­tatów ekspery­men­talno – doświad­czalno — naukowych dla dzieci od 4 do 12 roku życia, pod­czas których maluchy zapoz­nają się z prawami fizyki i chemii, rządzą­cymi przy­rodą. zaję­cia odbędą się już 12 października 2013 roku.

czy­taj dalej

Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­izmu. Cyk­liczne warsz­taty 2 października 2013

Region­alny Ośrodek Kul­tury w Częs­to­chowie zaprasza na spotkanie z cyklu „Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­izmu”, które odbędzie się już 7 października 2013 roku. Warsz­taty obow­iązkowe dla wszys­t­kich pasjonatów sztuki fotografowania!

czy­taj dalej

Kato Vis — konkurs na prawdzi­wie śląską info­grafikę 30 wrześ­nia 2013

Stań do walki o cenną nagrodę, tworząc info­grafikę, związaną ze Śląskiem! Jeszcze cały miesiąc, bo do końca października, można nadsyłać zgłoszenia na Kato Vis. Najlep­sze z nich nie tylko zostaną nagrod­zone, ale też zaprezen­towane na wys­tawie, towarzyszącej pro­jek­towi Mias­to­Lab, w dni­ach 15 – 17 listopada 2013 roku.

czy­taj dalej

Naucz się języka migowego w Mysłow­icach 26 wrześ­nia 2013

Mysłow­icki Ośrodek Kul­tury pro­ponuje nam kurs języka migowego, pod­czas którego możemy nauczyć się porozu­miewać z osobami niesłyszą­cymi. Zaję­cia rozpoczną się w październiku 2013 roku i wyma­gają zapisa­nia się na nie. Całość poprowadzi instruk­torka Anna Michalska.

czy­taj dalej

Będzin: Rzeźbić każdy może! 24 wrześ­nia 2013

Kto nie zna i nie podzi­wiał tak znanych rzeźb jak „Dawid” Michała Anioła, „Myśli­ciel” A.Rodina czy Wenus z Milo? Stanowią one wzór nie tylko dla ama­torów rzeźbiarstwa. Dla miłośników tej dziedziny sztuki niedawno otwarta została pra­cow­nia rzeźby przy Ośrodku Kul­tury w Będzinie. Możemy tam popróbować swych sił, rzeźbiąc m.in. w drewnie, kamie­niu i piaskowcu.

czy­taj dalej

Warsz­taty teatralne dla pracu­ją­cych z niepełnosprawnymi 23 wrześ­nia 2013

Między­nar­o­dowy Ruch Artys­tów Nieprze­tartego Szlaku zaprasza na warsz­taty teatralne dla wszys­t­kich, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi. Zaję­cia odbędą się 12 października, a w cza­sie ich trwa­nia będzie można nabyć unikalne umiejęt­ności poma­gania niepełnosprawnym za pomocą teatral­nych metod.

czy­taj dalej

Ale!Babki — stwórz sznurkowy naszyjnik 19 wrześ­nia 2013

Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na warsz­taty artysty­czne z cyklu „ALE!Babki”, które odbędą się już 28 wrześ­nia. W cza­sie ich trwa­nia uczest­niczki będą tworzyły biżu­terię ze sznurków. W końcu mate­riał ten znów jest pop­u­larny, a bran­so­letki lub naszyjniki, twor­zone z niego, zach­wycają formą i kolorami.

czy­taj dalej

Targi Książki w Katow­icach już w ten week­end! 19 wrześ­nia 2013

W dni­ach 20 – 22 wrześ­nia 2013 roku w Hali Widowiskowo-​Sportowej „Spodek” w Katow­icach odbędzie się kole­jna, trze­cia edy­cja Targów Książki w Katow­icach. Wydarze­nie to gro­madzi każdego roku tłumy czytel­ników i miłośników książek nie tylko z wojew­ództwa śląskiego, ale także z całej Pol­ski. Z roku na rok oferta wydaw­ców i insty­tucji kul­tury jest coraz bardziej różnorodna, dzięki czemu targi stają się jeszcze atrak­cyjniejsze i przy­cią­gają coraz więk­szą liczbę zwiedzających.

czy­taj dalej

Nat­u­ral­ista, czyli Aus­tralia von Bland­owskiego 17 wrześ­nia 2013

Nat­u­ral­ista, czyli Wil­helm von Bland­owski w Aus­tralii” to wys­tawa, poświę­cona pra­com XIX-​wiecznego podróżnika i ilus­tra­tora z zacię­ciem przy­rod­niczym. Jed­nak nie tylko obrazki staną się przed­miotem ekspozy­cji. Zobaczymy też frag­menty aus­tral­i­jskiej fauny i flory, które z podróży przy­wiózł von Bland­owski. A w cza­sie wys­tawy — warsz­taty, których tem­atyka związana będzie z Aus­tralią. Wernisaż przewidziany jest na 20 wrześ­nia, w Willi Caro — odd­ziale Muzeum w Gliwicach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.