Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Buczkow­ice: Kole­jna odsłona Językowej Krainy 16 wrześ­nia 2013

Fun­dacja Roz­woju i Edukacji Mik­stura oraz Gminny Ośrodek Kul­tury w Buczkow­icach zapraszają na cykl bezpłat­nych zajęć językowych! Rozpocznie się on już 19 wrześ­nia, a dedykowany jest dzieciom, uczęszcza­ją­cym do klas I-​VI. Pod nazwą „Językowa Kraina” kryją się zaję­cia i warsz­taty, pod­czas których uczniowie będą mogli w przy­jemny sposób zostać znaw­cami języka pol­skiego, a także stworzyć własne gry i zabawki edukacyjne.

czy­taj dalej

Alko­ho­lik. Instrukcja obsługi”. Jak żyć z uza­leżnionym part­nerem? 13 wrześ­nia 2013

Alko­ho­lik. Instrukcja obsługi” to książka, napisana przez Jolantę Reisch-​Klose i Ewelinę Głowacz — dwie biel­szczanki, które postanow­iły pokazać, że alko­holizm to nie prob­lem stereo­ty­powego pijaczka spod budki z piwem, ale może dotknąć osoby dobrze zara­bi­a­jące i sytuowane, które prze­cież kom­plet­nie nie pasują do społecznego wiz­erunku alko­ho­lika… Książka to też dosłownie „instrukcja obsługi”. Jak ma sobie poradzić part­nerka alko­ho­lika? Czego nie powinna robić, a co wręcz musi? Jak nie zwar­i­ować, równocześnie kocha­jąc alko­ho­lika i cier­piąc przez jego problem?

czy­taj dalej

Warsz­taty wokalne w ryb­nickim Domu Kul­tury 10 wrześ­nia 2013

Lubisz muzykę? Śpiew to twoja pasja? A może marzysz o tym, by wykonać swoją ulu­bioną piosenkę z radia? Rozwinąć swój tal­ent? Poz­nać bogaty reper­tuar muzyki rozry­wkowej? Dom Kul­tury w Rybniku-​Boguszowicach zaprasza na warsz­taty wokalne, które dedykowane są zarówno dzieciom (od 7 lat), jak i młodzieży czy też dorosłym.

czy­taj dalej

Tydzień bezpłat­nych zajęć w katow­ickim Ośrodku Edukacji Kul­tur­owej 5 wrześ­nia 2013

Ośrodek Edukacji Kul­tur­owej, dzi­ała­jący przy Cen­trum Kul­tury Katow­ice, zaprasza na swój Tydzień Otwartych Drzwi, który rozpocznie się 23 wrześ­nia 2013 roku. W cza­sie jego trwa­nia będzie okazja do bezpłat­nego bra­nia udzi­ału w najróżniejszych zaję­ci­ach z wielu dziedzin kul­tury, psy­chologii, sztuki i nauki. Zaję­cia będą się odby­wały w dwóch lokaliza­c­jach: CKK i Cen­trum na Mariackiej.

czy­taj dalej

Ruszają zapisy na tarnogórski Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku 3 wrześ­nia 2013

Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zaprasza wszys­t­kich seniorów do uczest­niczenia w zaję­ci­ach Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku. Zapisy rozpoczy­nają się 16 wrześ­nia i potr­wają do 25 wrześ­nia. Jeśli jesteś osobą ciekawą świata i uważa­jącą, że człowiek uczy się i poz­naje przez całe życie, to miejsce właśnie dla ciebie.

czy­taj dalej

Mar­ket­ing inter­ne­towy dla mikrofirm — bezpłatne szkole­nia 30 sierp­nia 2013

W cza­sie trwa­nia pro­jektu, real­i­zowanego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki 2007 – 2013 (cel: wspieranie roz­woju kwal­i­fikacji zawodowych i doradztwo dla przed­siębiorstw), we wrześniu, odbędzie się cykl szkoleń o tem­atyce mar­ketingu inter­ne­towego. Jest bezpłatny i dedykowany osobom, dzi­ała­ją­cym w śląs­kich mikroprzedsiębiorstwach.

czy­taj dalej

W okupowanym mieś­cie. Katow­ice pod­czas II Wojny Świa­towej 28 sierp­nia 2013

Katow­ice – jak wiele innych pol­s­kich miast – już na początku II wojny świa­towej zostały wcielone do Trze­ciej Rzeszy. Jako stolica regionu o bardzo dużym potenc­jale gospo­dar­czym stały się ważnym cen­trum admin­is­tracji oku­pa­cyjnej. To z Katowic kierowano prze­mysłem Górnego Śląska, który w cza­sie wojny odgry­wał istotną rolę jako ośrodek pro­dukcji zbro­je­niowej Niemiec… „W okupowanym mieś­cie. Topografia Katowic w lat­ach 1939 – 1945″ to najnowsza propozy­cja Muzeum His­torii Katowic. Wys­tawa o takiej tem­atyce rozpocznie się początkiem wrześ­nia, a jej trwa­niu będą towarzyszyć liczne wykłady, pan­ele, wycieczki, a także gra miejska.

czy­taj dalej

Obiek­ty­wnie Śląskie. Ostat­nie tygod­nie konkursu 26 sierp­nia 2013

Do 15 wrześ­nia potrwa czwarta edy­cja konkursu „Obiek­ty­wnie Śląskie”, w którym udział biorą twórcy zdjęć fotore­por­tażowych i krót­kich filmów. Tem­atem tegorocznej edy­cji jest „Śląsk, którego już nie ma — Śląsk, który będzie”. Dla pasjonatów zdjęć i filmów niewąt­pli­wie jest to prawdziwe wyzwanie, o czym świad­czy ilość dobrych zdjęć w galerii konkursu.

czy­taj dalej

Makro­fo­tografia — poz­naj jej tajniki na bezpłat­nych warsz­tat­ach! 22 sierp­nia 2013

Czy wiesz, czym jest makro­fo­tografia? To takie przed­staw­ie­nie obiektu, które pow­ięk­sza go, wyol­brzymia, lub przy­na­jm­niej prezen­tuje w jego prawdzi­wych rozmi­arach. Jak zro­bić dobre zdję­cia makro? Można się tego będzie dowiedzieć już 6 i 7 wrześ­nia, w ramach bezpłat­nych warsz­tatów pod­czas wodzisławskiego Bal­ans Foto Festiwalu

czy­taj dalej

Rodzinny Piknik Eduka­cyjny — Dziecięce Miasteczko Kul­tury 21 sierp­nia 2013

Wspólne tworze­nie maskotek – bohaterów śląs­kich leg­end oraz kolorowej, recyk­lin­gowej maki­ety Katowic, a także liczne zgady­wanki, związane ze Śląskiem, to tylko niek­tóre z atrakcji czeka­ją­cych na uczest­ników Rodzin­nego Pikniku Eduka­cyjnego „Dziecięce Miasteczko Kul­tury”. Impreza odbędzie się w piątek, 23 sierp­nia, w Parku Koś­ciuszki w Katow­icach (na tere­nie tuż obok pom­nika Tadeusza Koś­ciuszki), w godz­i­nach 11.0017.00. Wstęp jest bezpłatny!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.