Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Czwarta edy­cja „Bobrek Art”, czyli czas na kolor! 19 sierp­nia 2013

W okre­sie od 26 do 30 sierp­nia 2013 roku w dziel­nicy Bytom – Bobrek będą odby­wać się bezpłatne, plen­erowe warsz­taty artysty­czne dla dzieci i młodzieży z Byto­mia — Bobrek Art 4!. Ich zadaniem jest współdzi­ałanie dzieci i zabawa, a także poz­nawanie wciąż nowych rzeczy i rozwi­janie umiejętności.

czy­taj dalej

Pogawędki o sztuce. Zaję­cia dla dzieci w tyskim Muzeum 12 sierp­nia 2013

Pogawędki o sztuce” to spotka­nia dla dzieci, na które zaprasza Muzeum Miejskie w Tychach. Mają one charak­ter swo­bod­nej roz­mowy, pod­czas której w otocze­niu ory­gi­nal­nych dzieł sztuki prezen­towane są ogólne i pod­sta­wowe zagad­nienia malarstwa i grafiki. Te specy­ficzne lekcje prowadzi Patryk Oczko — his­to­ryk sztuki, pra­cownik Dzi­ału Sztuki. Najbliższe spotkanie już 16 sierpnia.

czy­taj dalej

Wakacje w muzeum, czyli twór­cze warsz­taty 9 sierp­nia 2013

Wakacje to czas odpoczynku, podróży i przygód. Jeśli jed­nak spędza­cie je w mieś­cie, to wcale nie muszą być nudne. Na czas wakacji Muzeum Górnośląskie pro­ponuje akty­wne czwartki. Do końca sierp­nia w każdy czwartek zaprasza dzieci i dorosłych o godzinie 11.00, na stałą wys­tawę etno­graficzną „Z życia ludu śląskiego XIX-​XX w.”. Co się tam będzie działo?

czy­taj dalej

Bezpłatne zaję­cia dla seniorów, czyli Super 60 + 7 sierp­nia 2013

Pro­jekt Super 60+ to bezpłatne zaję­cia dla seniorów, orga­ni­zowane przez Sto­warzysze­nie „Świat jest dla nas” i Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Katow­icach. Skierowane są do osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia i — na równi z młod­szymi — chcą uczest­niczyć w życiu społecznym, zdoby­wa­jąc wiedzę na roz­maite tematy.

czy­taj dalej

Warsz­taty muzy­czne i wykłady dla najmłod­szych w Katow­icach 5 sierp­nia 2013

Śpiewanie piosenek waka­cyjnych, zabawy w orkiestrę z wyko­rzys­taniem instru­men­tów perkusyjnych, nauka kom­ponowa­nia i dziecięce próby kom­pozy­torskie, wykłady „Witek spoko jest” o Witoldzie Lutosławskim, połąc­zone z prezen­tacją jego twórczości… — to tylko niek­tóre punkty Waka­cyjnej Sceny Eduka­cyjnej, która będzie miała miejsce w dni­ach 19 – 23 oraz 26 – 30 sierp­nia. Wstęp na warsz­taty, skierowane dla dzieci w różnym wieku, jest wolny.

czy­taj dalej

Skon­stru­ują latawce w katow­ic­kich Domach Kul­tury 1 sierp­nia 2013

Twoje dziecko się nudzi, spędza­jąc tę część wakacji w domu? Już od połowy sierp­nia będzie miało okazję do rozry­wki i twór­czej zabawy w gronie rówieśników. Wtedy, w Miejs­kich Domach Kul­tury na tere­nie całych Katowic, odbędą się bezpłatne warsz­taty kon­struowa­nia latawców.

czy­taj dalej

Dzieci­aki przy sztalu­gach, czyli waka­cyjne warsz­taty 29 lipca 2013

Piaskown­ica Kul­tur­alna zaprasza wszys­tkie dzieci pomiędzy 4 a12 rok­iem życia na waka­cyjne rysowanie przy sztalu­gach. Warsz­taty odbędą się 3 sierp­nia, w siedz­i­bie Piaskown­icy, w Sos­nowcu. Będą doskon­ałą okazją, by dzieci zaz­na­jomiły się z zasadami rysunku i miło spędz­iły czas pod okiem doświad­c­zonej prowadzącej.

czy­taj dalej

PiaskOFFnica, czyli fes­ti­walowe warsz­taty dla najmłod­szych 25 lipca 2013

Nie wszyscy rodz­ice przy­jeżdża­jący na katow­icki OFF Fes­ti­val (24 sierp­nia) mogą dzieci zostawić w domu i nie wszyscy chcą. Orga­ni­za­torzy wzięli to pod uwagę, orga­nizu­jąc strefę dla dzieci, czyli PIASKOFFNICĘ, która będzie dzi­ałała codzi­en­nie w cza­sie trwa­nia fes­ti­walu, od rana do wiec­zora. W jej ramach odbędą się m.in. warsz­taty kon­struk­torskie i design­er­skie dla najmłodszych.

czy­taj dalej

Sfo­togra­fuj trady­cje i kra­jo­brazy śląskiej wsi 23 lipca 2013

Wieś wojew­ództwa śląskiego okiem obiek­tywu” to tytuł konkursu fotograficznego, ogłos­zonego przez Sekre­tariat Region­alny Kra­jowej Sieci Obszarów Wiejs­kich. Na celu ma on pro­mowanie walorów kul­tur­owych i przy­rod­niczych śląskiej wsi, a udział w konkur­sie wziąć może każdy mieszkaniec wojew­ództwa śląskiego — nieważné, czy fotogra­fuje zawodowo, czy amatorsko.

czy­taj dalej

Unikalne tech­niki fotograficzne. Odkryj je w Katow­icach! 19 lipca 2013

29 lipca w Domu Oświa­towym Bib­lioteki Śląskiej ponownie pojawi się artysta-​fotograf Paweł Kula. Główną część spotka­nia z jego udzi­ałem będą stanowić warsz­taty z antho­typią — tech­niką fotograficzną z uży­ciem nat­u­ral­nych sub­stancji roślin­nych. Warsz­taty dedykowane są nie tylko zawodowym fotografom, ale przede wszys­tkim każdemu pasjona­towi tej sztuki, bez względu na zaawansowanie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.