Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego

Francofolie - ośrodek języka francuskiego

Jest w Gli­wicach miejsce prze­siąknięte Francją, stwarza­jące ide­alną atmos­ferę do nauki języka i poz­na­nia kilku­nastu regionów w pasie między Morzem Północ­nym a Śródziem­nym. Tym miejscem jest Francofolie.

W rejonie Gli­wic nie ma drugiego takiego ośrodka – uczymy wyłącznie fran­cuskiego by mieć pewność, że ofer­u­jemy najwyższy poziom zajęć, nieza­leżnie od tego czy potrze­bu­jesz języka w pracy, na wycieczce czy jesteś zapalonym ling­wistą. Chcemy, żeby nasi słuchacze posługi­wali się żywym językiem, dlat­ego na zaję­ci­ach nie mówimy po pol­sku, pracu­jemy z uży­ciem wyłącznie ory­gi­nal­nych mate­ri­ałów, osadzamy zdobyte umiejęt­ności w kon­tekś­cie kul­tur­owym tak, żeby po kur­sie językowym móc się odnaleźć w tamte­jszej rzeczy­wis­tości. Jed­nym słowem – dzie­limy się naszymi bogatymi doświad­czeni­ami Francji, Fran­cuzów i francuszczyzny.

Między zaję­ci­ami można wypoży­czyć książkę, poczy­tać czsopismo lub przyjść na jeden z naszych fran­cus­kich piątków – tem­aty­czne spotka­nia frankofilów. Nie zostaw­imy Cię z językowym niedosytem !


Kon­takt

Lena Koziej

tel. : 884991998

e-​mail : osrodek@​francofolie.​pl

http://​fran​co​folie​.pl

Fima kojar­zona ze słowami :

nauka fran­cuskiego, kul­tura fran­cuska, frankofonia,


Adres

ul. Górnych Wałów 16 ( I piętro ) 44 – 100 Gliwice


Gale­ria

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.