Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych

Instytut Psychoterapii Dzieci i Dorosłych

W gabinecie prowadzę ter­apię indy­wid­u­alną osób dorosłych, rodzin, par. Pracuję także z dziećmi i młodzieżą. Moja prak­tyka podlega super­wizji (indy­wid­u­al­nej - u mgr Anny Gliszczyńskiej).

Psy­choter­apia jest dla mnie spotkaniem, które otwiera nas na innych, pomaga spo­jrzeć inaczej na emocje i relacje. Jest przekraczaniem swych ograniczeń w poszuki­wa­niu nowych dróg i odkry­waniem prawdzi­wego Ja.

Jestem psy­cholo­giem, absol­wen­tką Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katow­icach. Umiejęt­ności psy­choter­apeuty zdoby­wałam uczest­nicząc w kur­sie psy­choter­apii atestowanym przez Sekcję Naukową Psy­choter­apii Pol­skiego Towarzystwa Psy­chi­a­trycznego w Odd­ziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Ner­wic Szpi­tala im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. W lat­ach 2001 – 2004 byłam związana z Ośrod­kiem Pomocy Dziecku i Rodzinie “Szansa”, następ­nie z Dzi­en­nym Ośrod­kiem Adap­ta­cyjnym dla Dzieci Spec­jal­nej Troski. Prak­tyki psy­cho­log­icznej uczyłam się w Poradni Zdrowia Psy­chicznego oraz Spec­jal­isty­cznym Ośrodku Wspar­cia dla Ofiar Prze­mocy w Rodzinie. Pra­cow­ałam w placówce medy­cznej Medicover, chor­zowskim gim­nazjum, prowadz­iłam zaję­cia warsz­ta­towe dla dzieci i rodz­iców w cen­trum zabaw Niby­lan­dia oraz prelekcje pod­czas III Fes­ti­walu Psy­choter­apii na Uni­w­er­syte­cie Śląskim. W lat­ach 2007 — 2012 pra­cow­ałam jako spec­jal­ista HRING Banku (tem­atyka relacji inter­per­son­al­nych). Obec­nie współpracuję z NZOZ FENIKS, Instytutem Roz­woju Osobowości “SELF” oraz IDN WIEDZA. Odby­wam także staż absol­wencki w Zakładzie Ter­apii Rodzin Kat­edry Psy­chi­a­trii Col­legium Medicum Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Jestem członkiem Śląskiego Sto­warzyszenia Psychoterapeutów.

Oferuję:

– psy­choter­apię indy­wid­u­alną osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 – psy­choter­apię grupową
 – psy­choter­apię rodzin, par
 – diag­nozę psychologiczną

“Dla człowieka nie tylko świat otacza­jący jest zagadką;
jest on nią sam dla siebie. I z obu tajem­nic bardziej dręczącą wydaje się ta druga”.
Antoni Kępinski


Kon­takt

mgr Alek­san­dra Paruzel
tel: 660 441 732


Adres
ul. Koś­ciuszki 248
40 – 048 Katowice

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.