Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Aser­ty­wna kobi­eta to ja! Biel­ski warsz­tat z Dorotą Szczepanik

Jak pra­cować nad własną aser­ty­wnoś­cią? Co to w ogóle oznacza bycie osobą aser­ty­wną? Jak mówić „nie”, jak komu­nikować otocze­niu swoje zdanie i emocje tak, by nie zostać ode­branym jako ktoś agresy­wny i niemiły? Jak umiejęt­nie dawać do zrozu­mienia, że myślimy w inny sposób? Bycie aser­ty­wnym to prawdziwa sztuka, która wymaga pracy nad sobą… Zapraszamy wszys­tkie Panie na warsz­tat, który odbędzie się już 8 lipca 2014 roku, o godzinie 18.00, przy ul. 11 Listopada 1014 w Bielsku-​Białej.

BĄDŹ ASER­TY­WNA!

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że nie potrafiłaś odmówić? A może zro­biłaś coś, czego nie chci­ałaś zro­bić, a nie wiedzi­ałaś jak albo bałaś się powiedzieć i potem byłaś na siebie zła? Albo czy zas­tanaw­iałaś się, jak to jest być kobi­etą pewną swo­jej wartości, która potrafi powiedzieć co myśli i jed­nocześnie jest szanowana, podzi­wiana, kochana?

Na te i inne pyta­nia zna­jdziesz odpowiedź na warsz­tat­ach z aser­ty­wności. Nauczysz się, jak aser­ty­wnie odmaw­iać nie wpada­jąc w poczu­cie winy. Jak roz­maw­iać, nie raniąc i jak nie dawać się ranić innym.

Ø Czym jest aser­ty­wność i dlaczego pomaga w relac­jach z innymi?

Ø Jak mówić, kiedy emocje buzują?! Żeby nie żałować…

Ø Jak odmaw­iać, by budować swoją siłę i poczu­cie wartości.

Ø Rozmówki damsko– męskie.

Dorota Szczepanik to prawdziwy wulkan energii, osoba ze wszech miar kom­pe­tentna, no i — co bardzo ważné — raczej prak­ty­czka niż teo­re­ty­czka! Tren­erka Biz­nesu i Roz­woju Oso­bis­tego, coach. Tworzy innowa­cyjne pro­gramy szkoleń, warsz­tatów i spotkań coachin­gowych z zas­tosowaniem najnowszych metod efek­ty­wnego uczenia się i wprowadza­nia zmian. Prowadzi dzi­ała­nia dorad­cze w fir­mach, poma­ga­jąc budować strate­gię sprzedaży i roz­woju, a także komu­nikację i współdzi­ałanie w fir­mie. Szkoliła najwięk­sze firmy w Polsce, takie jak Nes­tle, Suzuki, Mercedes-​Benz, McDonald’s, Whirlpool, Sta­toil. Więcej o Doro­cie można dowiedzieć się tu: KLIK!

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Udział w warszta­cie to koszt 70 zł. Obow­iązują zapisy na adres: redakcja@​babskiebielsko.​pl . Opłatę należy uiś­cić na podany numer konta:

Fun­dacja Roz­woju i Edukacji MIK­STURA
ul. Polna 186, Bielsko-​Biała 43 – 305
Idea Bank: 13 1950 0001 2006 0463 3853 0002

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.