Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Dyk­tando 2014 — rozpoczęto zapisy

Cyk­liczne ogólnopol­skie Dyk­tando w tym roku będzie miało miejsce 12 października. Ruszyły zapisy! Akcja odbywa się pod hon­orowym patronatem Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej Joanny Kluzik-​Rostkowskiej. W cza­sie trwa­nia dyk­tanda możemy sprawdzić własną wiedzę, a także zmierzyć się z setkami innych miłośników języka pol­skiego. Dyk­tando swoje miejsce będzie miało w Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. Krystyny Boch­enek, a udział w nim mogą wziąć zarówno dzieci, jak i dorośli. Nagrodą dla osoby, która naj­bieglej posługuje się językiem pol­skim, jest nieba­gatelna kwota 30 000 zł.

Pomysło­daw­czynią akcji była śp. Krystyna Boch­enek, dzi­en­nikarka Radia Katow­ice, Sen­a­tor RP i Wice­marsza­łek Sen­atu RP VII kadencji, która zginęła w katas­trofie samolotu prezy­denck­iego w Smoleńsku 10 kwiet­nia 2010 r. Nar­o­dową klasówkę do tej pory w Katow­icach pisało ponad 51 tysięcy osób. Part­nerem Ogólnopol­skiego Dyk­tanda jest Rada Języka Pol­skiego przy Prezy­dium Pol­skiej Akademii Nauk. Dyk­tanda odby­wały się również za granicą –kraju — we Francji, Aus­trii, Szwecji, na Litwie, Białorusi. Autorami tek­stów Dyk­tanda i juro­rami są wybitni polscy językoz­nawcy. – Kilka­krot­nie tylko tekst Dyk­tanda został napisany bezbłęd­nie. Dyk­tanda od 1993 roku piszą również goś­cie spec­jalni: dzi­en­nikarze, poli­tycy, aktorzy, sportowcy, piosenkarze. W 2010 roku odbyło się Dyk­tando Mis­trzów, w którym udział wzięli lau­reaci wszys­t­kich doty­chcza­sowych edy­cji imprezy.

Szczegółowe infor­ma­cje i możli­wość zapisu — KLIK!


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.