Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kobi­eta spełniona. Połącz kari­erę z macierzyństwem!

Fun­dacja Insty­tutu Roz­woju Przed­siębior­c­zości Kobiet wraz z Urzę­dami Miast Sos­nowca, Katowic i Chor­zowa orga­nizują cykl bezpłat­nych spotkań „Spełniona kobi­eta”. Pier­wsze z nich będzie miało miejsce już 11 czer­wca 2014 roku, w Sos­nowcu, a kierowane jest do kobiet, które obaw­iają się powrotu do pracy po okre­sie wychowywa­nia dziecka.

Celem cyklu spotkań jest akty­wiz­a­cja zawodowa kobiet i ich rozwój oso­bisty. 11 czer­wca zostaną porus­zone tem­aty takie jak rozwój i samo­re­al­iza­cja, rozwój kom­pe­tencji, kre­owanie wiz­erunku nieza­leżnie od budżetu, sztuka bycia mamą, kobi­etą i pra­cown­ikiem równocześnie, miejsca wspar­cia, akty­wne i zdrowe życie, mama na rynku pracy — aspekty prawne.

Do udzi­ału w szkole­niu zapraszamy kobi­ety, które z różnych względów zostały wyk­luc­zone społecznie i obaw­iają się zmieniać swoje życie. Nie odna­j­dują się na rynku pracy lub trudno im powró­cić do akty­wności zawodowej po urodze­niu dzieci. Pod­czas spotka­nia przed­staw­ione zostaną narzędzia i tech­niki wspo­ma­ga­jące rozwój oso­bisty i akty­wność zawodową. — tłu­maczy Żaneta Jurek, Prezes Insty­tutu Roz­woju Przed­siębior­c­zości Kobiet.

Spotkanie potrwa od godziny 9.00 do 15.00, w Urzędzie Miasta Sos­nowca (ul. Zwycięstwa 20). Mamy mogą przyjść z dziećmi — będzie dla nich zapewniona wyk­fal­i­fikowana kadra opiekunów.

Szczegóły cyklu spotkań można znaleźć TU.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.