Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kodoła­macz, czyli przy­goda z programowaniem

Kodoła­macz” to najnowszy pro­jekt z pogranicza kul­tury i tech­nologii, orga­ni­zowany pod aus­pic­jami katow­ick­iego Medi­al­abu oraz Insty­tucji Kul­tury Miasto Ogrodów. Jednod­niowe, bezpłatne spotka­nia w jego ramach odby­wają się przez całe wakacje. Najbliższe już 26 lipca 2014 roku.

Kole­jny pro­jekt to kole­jne wyzwanie, tym razem mające na celu zapoz­nanie osób żywo zain­tere­sowanych tem­atyką pro­gramowa­nia i stworzenia im okazji do nauki. Na poważnie, w kam­er­al­nej atmos­ferze, z możli­woś­cią poz­na­nia nowych ludzi – opowiada koor­dy­na­tor pilotażowego pro­jektu, Karol Piekarski.

Katow­icka inic­jatywa przede wszys­tkim ma na celu pokazanie tym dopiero wkracza­ją­cym na zawodową drogę osobom ele­men­tów pro­gramowa­nia, przetwarza­nia danych oraz nowych tech­nologii. – Warto tutaj zwró­cić uwagę na fakt, iż pro­gramowanie powoli staje się jedną z pod­sta­wowych kom­pe­tencji kul­tur­owych. A my chcemy nauczyć ludzi tej kom­pe­tencji nie z podręczników, ale poprzez kon­takt z żywą materią, real­izu­jąc prak­ty­czne pro­jekty, co istot­niejsze prowad­zone przez prak­tyków, na co dzień styka­ją­cych się z tech­nolo­giami. W cza­sie dwóch waka­cyjnych miesięcy postaramy się przekazać pod­sta­wową wiedzę z zakresu pro­gramowa­nia, tworzenia aplikacji, ani­macji czy pro­to­ty­powa­nia urządzeń – dodaje Piekarski.

Najnowsza kon­cepcja Miasta Ogrodów sku­pia się na edukacji i posz­erze­niu zain­tere­sowań ludzi w każdym wieku. Dedykowana jest tym, którzy planują zawodowo zająć się pro­gramowaniem i tym, którzy trak­tują to w zupełnie hob­bysty­czny sposób. W ciągu czterech waka­cyjnych spotkań, nastaw­ionych na konkretne zagad­nienia, uczest­nicy warsz­tatów będą mieli możli­wość zapoz­na­nia się z pod­stawami Word­pressa – nowoczes­nego języka pro­gramowa­nia, w którym w sposób łatwy, nowoczesny i prze­jrzysty od pod­staw można tworzyć strony inter­ne­towe, za pomocą plat­formy Arduino uczest­nicy będą mogli z kolei stworzyć samodzielne inter­ak­ty­wne obiekty, urządzenia, czy też tworzyć ani­macje w Unity 3D.

Kodoła­macz” wychodzi naprze­ciw oczeki­wan­iom wszys­t­kich, którzy chcą rozpocząć przy­godę z pro­gramowaniem, a jeszcze nie mieli ku temu okazji. Zaję­cia będą odby­wać się w lip­cowe i sierp­niowe soboty w Galerii Miasta Ogrodów, poprowadzą je zaś spec­jal­iści z Neti­zens Dig­i­tal Inno­va­tion House. Warsz­taty są bezpłatne, liczba miejsc nato­mi­ast ograniczona.

Więcej infor­ma­cji udziela: Mał­gorzata Lud­wiczak, Insty­tucja Kul­tury Miasto Ogrodów Katow­ice, tel.: 510 416 719, e-​mail: malgorzata.​ludwiczak@​miasto-​ogrodow.​eu

Infor­ma­cje można znaleźć także TU.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.