Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kreaty­wne półkolonie w mieście

Wakacje dob­ie­gają półmetku, lecz nie każda z nas wie, co zro­bić w tym cza­sie z pociechą. Śpieszymy z propozy­cją, jak bez­piecznie zająć dziecku czas, jeśli nie mamy z kim go zostawić w trak­cie tygod­nia pracy. Oferta jest ciekawa i atrak­cyjna cenowo – a są nią półkolonie let­nie, orga­ni­zowane przez Edun Korepety­cje w Katowicach.

Troszkę o półkoloniach

Półkolonie to dość pop­u­larna forma wypoczynku, skierowana do rodz­iców pociech w wieku 6 – 12 lat, którzy chcą im zapewnić ciekawe zaję­cia oraz opiekę w cza­sie, gdy sami są w pracy. Dzieci w wieku szkol­nym wszak mają wakacje dwu­miesięczne, pod­czas gdy ich pracu­jący rodzi­ciele mogą liczyć na urlop maksy­mal­nie trzy­ty­god­niowy. Jeśli w odwodzie nie ma życzli­wych i pomoc­nych dzi­ad­ków, krewnych na wsi lub sym­pa­ty­cznych sąsi­adów, którym możemy powierzyć dziecko – jak zad­bać o to, by spędz­iło bez­piecznie 8 godzin dziennie?

Nie każdego stać na opiekunkę. Dlat­ego właśnie warto rozważyć zapisanie dziecka na półkolonie. Nie dość, że będzie pod opieką wyk­wal­i­fikowanych osób, to jeszcze mamy pewność, że spędzi czas w kreaty­wny i ciekawy sposób, z dala od kom­put­era i telewizora.

Pro­gram i zajęcia

Półkolonie odby­wają się od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8.0016.00 w Katow­icach przy ulicy Staromiejskiej 11. W trak­cie półkolonii na dzieci czekają liczne atrakcje i zabawy. Pro­gram ułożony jest tak, by podopieczni mieli zarówno możli­wość rozwi­jać się ruchowo, jak i umysłowo. W trak­cie 5 dni półkolonii dzieci czekają zaję­cia z języka ang­iel­skiego, zaję­cia plas­ty­czne oraz różnego rodzaju gry i szarady. Tego typu rozry­wki opra­cow­ane są tak, by poza samą zabawą dziecko przyswa­jało także pod­sta­wowe poję­cia matem­aty­czne oraz zasady log­icznego myśle­nia. Dodatkowo zaw­ier­ają one ele­ment rywal­iza­cji, dzięki czemu dzieci w pełni angażują się w wykony­wane zadania.

Oprócz tego sporo będzie gim­nastyki w postaci gier i zabaw, wyjść na basen, spac­erów, pobytów na pla­cach zabaw itp. Dzięki temu po 8 godz­i­nach zajęć w Edun Korepety­cje odbierać będziemy pociechę pełną różnorod­nych wrażeń i doświadczeń.

Doświad­c­zona kadra

W trak­cie półkolonii w Edun Korepety­cje kolonistami zaj­mują się osoby, posi­ada­jące uprawnienia opiekunów koloni­jnych oraz mający doświad­cze­nie ped­a­gog­iczne, dzięki czemu dzieci będą pod właś­ciwą opieką. Półkolonie orga­ni­zowane są według wyty­cznych i za zgodą Kura­to­rium Oświaty w Katow­icach, mamy więc pewność, że wszys­tko zor­ga­ni­zowane jest należycie.

Wyży­wie­nie i ubezpieczanie

W trak­cie półkolonii na dzieci czekają dwa posiłki: pier­wszy to śniadanie, a drugi — obiad. Dodatkowo wszyscy podopieczni objęci są ubez­piecze­niem od następstw nieszczęśli­wych wypad­ków. Koszt ubez­pieczenia i wyży­wie­nie wlic­zony jest w cenę całych półkolonii.

Zapisz dziecko na półkolonie

Więcej szczegółów o półkolo­ni­ach można znaleźć tutaj. Dziecko można zapisać tele­fon­icznie lub oso­biś­cie w katow­ickim odd­ziale Edun Korepety­cje przy ulicy Staromiejskiej 11. Tele­fon kon­tak­towy to 32 720 96 05, godziny pracy sekre­tariatu to 13.0019.00.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.