Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Life­tramp — jeden dzień, inne życie

Wielu z nas marzy o próbowa­niu coraz to nowych rzeczy. Część tych marzeń wcielamy w życie, a na inne — najproś­ciej mówiąc — po prostu nie star­cza nam czasu. Podob­nie jest z zaję­ci­ami i zawodami, które intrygują i pocią­gają nas, ale na co dzień robimy coś zupełnie innego. Gdy­byśmy chcieli ulec pokusie, musielibyśmy zmienić całe nasze życie, a dzi­ałanie takie byłoby obar­c­zone ogrom­nym ryzykiem. W końcu wymar­zona praca niekoniecznie okaza­łaby się tak ciekawa, jak myśleliśmy. W odpowiedzi między innymi na „poszuki­wa­nia ideału” pow­stała pol­ska inicjatywa — Lifetramp.

LIFE­TRAMP — „PODRÓŻNICYJED­NEGO DNIANATARCIU

Life­tramp można określić mianem ser­wisu społecznoś­ciowego, w którym główny akcent został postaw­iony na sprostanie wyma­gan­iom ciekawych świata osob­ników, którzy choć na moment pragną zakosz­tować życia innego niż ich własne. Chodzi tu przede wszys­tkim o wykony­wany zawód. Pasjonata muzyki, na co dzień pracu­jącego za biurkiem w kor­po­racji, nic nie ucieszy tak, jak możli­wość choćby jed­nego dnia spęd­zonego z pro­fesjon­al­nym DJ-​em, który pokaże mu co nieco… Osobę, która nigdy w życiu nie przybDorota - twórczyni lalek i antropolog z Warszawy. Fot. lifetramp.comiła gwoździa, ale zafas­cynowana jest sto­larst­wem artysty­cznym, jednod­niowa wiz­yta u „mis­trza” może zain­spirować do głębo­kich zmian… Przykłady można by mnożyć. Pomimo tego, że wielu z nas deklaruje zad­owole­nie z wykony­wanej pracy, po cichu marzymy, by zmierzyć się z czymś zupełnie innym, choć na moment „wcielić” się, wejść z kom­plet­nie inne życie.

Life­tramp ma sprzy­jać takim właśnie dzi­ałan­iom. Jego zadaniem jest ułatwianie kon­taktu i przepływ infor­ma­cji pomiędzy ludźmi, którzy uważają, że mogą zaofer­ować innym bardzo wiele (na przykład cenne doświad­cze­nie z określonej dziedziny), a tymi, którzy z tej oferty chcieliby skorzystać.

Pro­jekt kreuje nową społeczność ludzi, którzy dzielą się swoimi przeży­ci­ami, pas­jami, codzi­en­noś­cią. Można powiedzieć, że jest nat­u­ralną kon­sek­wencją pow­sta­nia przed laty wiel­kich por­tali couch­surfin­gowych i car­poolin­gowych. Life­tramp sprzyja poz­nawa­niu innych osób nie poprzez pryz­mat miejsca zamieszka­nia czy wspól­nej podróży, ale wykony­wanej pracy. Należy jed­nak dopre­cy­zować, jakiej pracy. Bo prze­cież — jak wiadomo — praca pracy nierówna. Zawody, które wykonują men­torzy z Life­tramp, są równocześnie ich pasją.

DZIEŃ POD OKIEM MENTORA

Jakie zasady rządzą pro­jek­tem? Spośród syl­wetek men­torów — osób, które chcą podzielić się swoją pasją — wybier­amy jedną, która najbardziej nam odpowiada, i z którą chcielibyśmy spędzić dzień, ucząc się, podglą­da­jąc warsz­tat i dobrze się baw­iąc. Wybranej oso­bie wysyłamy wiado­mość. Men­torów na Life­tramp jest kilkudziesię­ciu. Są to ludzie zarówno z Pol­ski, jak i z całego świata. Równie dobrze możemy znaleźćPaweł - stolarz z Krakowa. Fot. lifetramp.com perku­sistę i tłu­macza z Budapesztu, jak i pro­jek­tanta z Paryża, czy infor­maty­czkę ze Shen­zen. Dosta­jemy możli­wość akty­wnego spędzenia dnia w kreaty­wny, niesamowicie inspiru­jący sposób. Nie zawsze od razu zde­cy­du­jemy się zmienić swoje życie, ale na pewno będzie ciekawie…

Co men­tor dostaje w zamian? On również może poz­nać nową osobę, a skoro ktoś decy­duje się na wejś­cie w pro­jekt Life­tramp, nie może być nudziarzem. Korzyści są obopólne. W dobrym tonie jest także wspólne zjedze­nie czegoś smakowitego, wybranie się na lunch, przy czym to ty się­gasz do port­fela w cza­sie płace­nia. Miły gest za poświę­cony czas, a także okazja do… jeszcze lep­szego poz­na­nia swoich zain­tere­sowań i nawyków. Bo nie tylko o pracę chodzi, choć jest ona trzonem Life­tramp. Cenna jest także możli­wość spędzenia dnia z zupełnie obcą osobą, zajrzenia do jej świata, wyjś­cia poza inter­ne­towe znajomości.

W ciągu jed­nego dnia możemy zwery­fikować nasze marzenia. Potwierdz­imy fas­cy­nację tworze­niem z drewna lub śmiertel­nie się znudz­imy, mik­su­jąc muzykę, co do tej pory wydawało się nam prze­cież świet­nym sposobem na życie. W końcu bardzo często prak­tyce z teorią zupełnie nie jest po drodze…

Life­tramp może­cie odwiedzić tu: life​tramp​.com , face​book​.com/​l​i​f​e​tramp .

Syl­wia Kruczek


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.