Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Waka­cyjne kro­tochwile. Warsz­taty teatralne dla dzieci

W lipcu i sierp­niu 2014 roku Muzeum w Gli­wicach zaprasza dzieci od 7 do 12 lat wraz z opieku­nami na dwud­niowe, bezpłatne warsz­taty teatralne prowad­zone przez aktorów wys­tępu­ją­cych w przed­staw­ie­niu „Chło­piec z Gli­wic”. Zapewnione są niezbędne mate­ri­ały i… doskon­ała zabawa!

Dzieci poz­nają taki teatr, który w prosty sposób można powołać w dowol­nej przestrzeni – w domu, na pod­wórku, w ogrodzie, a nawet… w muzeum. Zgłębią tajniki komedii dell’arte, improw­iz­u­jąc scenki z wyko­rzys­taniem kilku najprost­szych rek­wiz­ytów i niczym nie ogranic­zonej wyobraźni. Wezmą udział w krótkiej lekcji scenicznego języka, dzięki której łatwiej będzie im zrozu­mieć poczy­na­nia Arlek­ina, Kolom­biny, czy Pul­cinelli. Włas­noręcznie wykon­ają rek­wizyt teatralny, za pomocą którego spróbują ode­grać his­torię. Poz­nają tajem­nice teatru lalek oraz rolę maski, gestu i ruchu w przed­staw­ie­niu, a wresz­cie – ode­grają własne, autorskie przedstawienie.

Kole­jnym ele­mentem waka­cyjnej edukacji będzie rysowanie his­torii, czyli nauka tworzenia komiksu. Rozpocznie się ono od krótkiej opowieści o prawdzi­wym oblęże­niu Gli­wic w XVII wieku. Dzieci poz­nają zasady budowa­nia opowieści i części skład­owe komiksu his­to­rycznego, dowiedzą się czym różni się prawda his­to­ryczna od fikcji oraz nauczą się rozpoz­nawać dobrych i złych bohaterów. Przekon­ają się również, jaki morał wynika z opowieści o chłopcu z Gli­wic i czy dziew­czynki z Gli­wic też ode­grały swoją rolę w his­torii, a każdy uczest­nik spróbuje narysować własny komiks. Na zakończe­nie odwiedzą Stare Miasto w poszuki­wa­niu śladów Mans­felda, Przemka i Jadwigi.

Zapraszamy wszys­tkie dzieci – szczegól­nie te zain­tere­sowane zdoby­ciem fakul­tetu z oży­wia­nia przed­miotów i rados­nego śpiewu. Czekamy także na śmiałków gotowych na to, by wys­tąpić przed pub­licznoś­cią. — zachę­cają organizatorzy.

Ile?

Wstęp bezpłatny wyłącznie po uprzed­niej rez­erwacji. Ilość miejsc ogranic­zona. Warsz­taty, w poszczegól­nych ter­mi­nach, będą się odby­wać po uprzed­nim skom­ple­towa­niu grupy 20 dzieci.

Zapisy: Od poniedzi­ałku do piątku od 9.00 do 16.00 pod numerem tele­fonu (32) 335 44 03.

Kiedy?

22 lipca – 14 sierp­nia 2014 r.

Szczegółowe infor­ma­cje o ter­mi­nach — KLIK!

Gdzie?

Willa Caro

ul. Dol­nych Wałów 8a, Gliwice


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.