Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Imag­in­ing cri­sis” w Kronice

W ubiegły piątek, 11 lipca 2014 roku, otwarto w bytom­skiej Kro­n­ice między­nar­o­dową wys­tawę sztuki pt. „Imag­in­ing Cri­sis”, składa­jącą się z kilku­nastu prac wideo twór­ców pochodzą­cych z różnych środowisk artysty­cznych. Prezen­towane filmy naw­iązują do niepoko­jów artysty­cznych związanych z pro­ce­sem twór­czym oraz sytu­acją panu­jącą w świecie sztuki. W szer­szym kon­tekś­cie odnoszą się także do współczes­nego społeczeństwa, wypacza­jącego egzys­tencję jed­nos­tki za pośred­nictwem mass mediów, religii, a także przy­rody, biorącej odwet za dzi­ała­nia prowadzące do jej wyniszczenia. Wys­tawę można oglą­dać przez całe wakacje.

„Im więk­szy stopień ucy­wili­zowa­nia świata, tym bardziej skom­p­likowana staje się ludzka dusza. Postęp tech­no­log­iczny wraz z bogactwem życia mate­ri­al­nego nie jest jed­nak pewnikiem uzyska­nia pełni szczęś­cia. Ludzie prowadzeni „instynk­tem śmierci” zaczy­nają staw­iać czoła wszelkiego rodzaju kryzysom oraz zagroże­niom, tworząc obrazy śmierci w swo­jej podświado­mości. Wyobraże­nia będące wyrazem kreaty­wności artys­tów są jed­nocześnie współczes­nym memento mori i dokonują dekon­strukcji określonej este­tyki. (…) Prace artys­tów przed­staw­iają eks­cen­tryczną este­tykę postrze­ga­nia śmierci, począwszy od konkret­nych, dostrze­gal­nych kryzysów, aż po te niewidoczne, metafizy­czne i wyobrażone.” — pisze Yun­nia Yang, tajwańska kura­torka wystawy.

W wys­tawie udział biorą filmy następu­ją­cych twór­ców: Kimmo Alakun­nas, Rossina Bossio, Mihai Grecu /​Thibault Gleize, Sha­har Mar­cus, Albert Merino, Oliver Pietsch, Ernesto Pombo /​Chimene Costa, Provmyza (Galina/​Sergey), Masahiro Tsu­tani, Hannes Var­ti­ainen /​Pekka Veikkolainen.

Gdzie?

Kro­nika Cen­trum Sztuki Współczesnej

Rynek 26, Bytom


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.