Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Rajcula warzy” — wkrótce premiera!

W najbliższy piątek, 11 lipca 2014 roku, w ramach imprezy Lato w Malarni w Teatrze Śląskim w Katow­icach odbędzie się prapremiera jed­noak­tówki po śląsku „Rajcula warzy” autorstwa i w reży­serii Aliny Moś-​Kerger. Tytułową rajculę – czyli po pol­sku gadatliwą kobi­etę — zagra Joanna Wawrzyńska.

Spek­takl jest insc­eniza­cją tek­stu wyróżnionego w ubiegłorocznej edy­cji Konkursu na Jed­noak­tówkę po śląsku i bodaj pier­wszą w his­torii tego konkursu real­iza­cja sceniczną autorskiego tek­stu w gwarze śląskiej w pro­fesjon­al­nym teatrze. Opowiada zasłyszane w śląs­kich kuch­ni­ach prawdziwe his­to­rie, które kojarzyć się mogą z zapachami i smakami konkret­nych region­al­nych potraw: karmi­nadli, krepli, żuru czy krupnioków.

Joanna Wawrzyńska, która doty­chczas współpra­cow­ała m.in. z teatrami Śląskim i Żelaznym w Katow­icach, pier­wszy raz będzie posługi­wała się gwarą na scenie.

– To, co na co dzień przy­chodzi mi łatwo, w teatrze staje się dużo trud­niejsze, bo odru­chowo staram się na przykład dokład­nie wymaw­iać każde ą i ę, a tych w śląskiej gwarze nie uświad­czysz – mówi aktorka. — Dlat­ego tym bardziej podzi­wiam aktorów gra­ją­cych w „Piątej stronie świata” Roberta Talar­czyka, czy Marcina Gawła, który zro­bił świetny mon­odram „Synek”, cały po śląsku.

Rajcula warzy” to drugi — po ciepło przyjętej „Karin Stanek” (Młoda Scena Teatru Korez) — monodram napisany i wyreży­serowany przez Alinę Moś-​Kerger.

– Jestem przeko­nana, że choć Asia na sce­nie stanie sama, będzie potrafiła z sukce­sem przy­ciągnąć uwagę pub­liczności. I że o śląs­kich dani­ach opowie tak, że wid­zowie wyjdą ze spek­taklu… głodni. Może także kole­jnych naszych wspól­nych pro­jek­tów – śmieje się reży­serka, final­istka tegorocznego 20. Ogólnopol­skiego Konkursu na Wys­taw­ie­nie Sztuki Współczes­nej za spek­takl „Ony” zre­al­i­zowany w Teatrze im. J. Osterwy w Gor­zowie Wlkp.

Na pre­mierowe przed­staw­ie­nie „Rajcula warzy” biletów brakło już w poniedzi­ałek. Ale spóź­nialscy będą mieli szansę nadro­bić zaległości – Rajcula pojawi się ponownie w Malarni Teatru Śląskiego 26 lipca i na ten spek­takl bilety można już kupować w kasie teatru oraz na www​.teatrslaski​.art​.pl.

Współpro­du­cen­tami spek­taklu są Alina Moś-​Kerger i Insty­tucja Kul­tury Katow­ice Miasto Ogrodów, a part­nerami Gryfnie​.pl i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (gospo­darz wys­tawy „Przy kuchen­nym stole — wnętrza i smaki kuchni śląskiej”, kura­tor: Anna Grabińska-​Szczęśniak).

Więcej infor­ma­cji: face​book​.com/​R​a​j​c​u​l​a​WarzyDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.