Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Fas­cynu­jące zdję­cia Pat York w Katowicach

Cov­ered — Uncov­ered” to nazwa wys­tawy, na której możemy zobaczyć zdję­cia Pat York. Jest co oglą­dac, bo ta bardzo znana fotografka w kadrze zatrzymy­wała postaci takie jak Andy Warhol czy Jane Fonda. Zdję­cia można oglą­dać w CKK do 8 wrześ­nia 2014 roku.

Fotografie Pat York prezen­tują bardzo oso­biste pode­jś­cie do fotografii portre­towej. Często też z ich pow­staniem wiążą się niecodzi­enne przeży­cia i okoliczności. W lat­ach sześćdziesią­tych fotografka żywo zaan­gażowała się w kul­turę pop artu i wiele spośród ikon­icznych postaci tego nurtu stało się bohat­erami jej zdjęć. Z wieloma portre­towanymi osobami naw­iązała bliskie przy­jaźnie. Była światkiem przemian społecznych i kul­tur­owych, jakie miały miejsce zarówno w bur­zli­wej epoce kon­tes­tacji i wojny w Wiet­namie, jak i w kon­ser­waty­wnej Ameryce rząd­zonej przez ekipy prezy­den­tów Rea­gana oraz Buscha.

Pat York to amerykańska fotografka urod­zona na Jama­jce. Wiele podróżowała po świecie i mieszkała w różnych kra­jach. Kari­erę rozpoczęła w dziale mody mag­a­zynu Vogue w Nowym Jorku, a następ­nie przeniosła się do mag­a­zynu Glam­our. Wkrótce stała się nieza­leżnym fotografem, a jej prace pojaw­iały się w wielu pub­likac­jach na całym świecie, w tym w: Vogue, Time, Newsweek, Life, Town and Coun­try, Play­boy, Elle, Harper Bazaar, Vogue Hommes, The Lon­don Times, Inde­pen­dent on Sun­day i Stern. Od 1997 roku wys­tawia swoje prace w najważniejszych muzeach świata. Artys­tka znana jest również ze swoich włas­nych pub­likacji książkowych. Fotografie Pat York zna­j­dują się w wielu kolekc­jach pry­wat­nych na całym świecie. Wykładała m.in. w Inter­na­tional Cen­ter of Pho­tog­ra­phy w Nowym Jorku. Wys­tępowała w licznych pro­gra­mach telewiz­yjnych, w tym Good Morn­ing Amer­ica. Jej mężem jest aktor Michael York, którego poz­nała czter­dzieści sześć lat temu na planie fotograficznym. Mieszkają w Los Ange­les i wszędzie tam, gdzie „rzuci” ich praca.

Gdzie?

Gale­ria Pusta CKK

pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.