Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Fotografie Bek­sińskiego na Mariackiej

Obrazy Zdzisława Bek­sińskiego kojarzą się ze śmier­cią i przemi­janiem. Są niczym wyjęte z kosz­maru. Głośno o jego twór­c­zości zro­biło się tuż po jego trag­icznej śmierci w 2005 roku. W tym cza­sie jego obrazy były kupowane oraz wys­taw­iane przez najwięk­sze galerie sztuki zarówno w Polsce, jak i za jej grani­cami. Mało kto wie, że ten genialny malarz także rysował, fotografował oraz tworzył fotomon­taże. Katow­ickie Cen­trum na Mari­ack­iej zaprasza na wys­tawę fotograficzną Zdzisława Bek­sińskiego, która potrwa jeszcze tylko do 8 sierp­nia 2014 roku.

Z per­spek­tywy pol­skiej his­torii fotografii nie ma wąt­pli­wości, że dorobek Bek­sińskiego jest nieoce­niony. Jego prace stanowią poważną konkurencję dla malarstwa. Wys­tawa w Cen­trum na Mari­ack­iej jest wyborem prac nieuwzględ­ni­a­ją­cych całok­sz­tałtu twór­c­zości fotograficznej Bek­sińskiego. Ide­al­nym uzu­pełnie­niem wiedzy na temat samego Bek­sińskiego oraz jego twór­c­zości będzie niedawno wydana książka Mag­daleny Grze­bałkowskiej pod tytułem „Bek­sińscy. Portret podwójny”.

Gale­ria Negatyw zaprasza również do inter­dyscy­pli­narnego konkursu „Bek­siński – inter­pre­tacje”. Udział w nim mogą wziąć twórcy sze­roko pojętej sztuki. Inter­pre­tacja fotografii może zostać przed­staw­iona za pośred­nictwem dowol­nej dyscy­pliny artysty­cznej — fotografii, grafiki, per­for­mansu, hap­peningu, man­i­festu lit­er­ack­iego, pracy mul­ti­me­di­al­nej, malarskiej, muzy­cznej, teatral­nej, tanecznej, a także wszelkiej innej wypowiedzi artysty­cznej. Zgłoszenia należy wysyłać do 3 sierp­nia 2014 r.. Szczegółowe infor­ma­cje: biuro@​galerianegatyw.​pl.

Szczegółowe infor­ma­cje o wys­tawie i konkur­sie — KLIK!

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.