Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Glinkowski pokaże „Węzeł”

W ramach pro­gramu „Pro­jekt Metrop­o­lis” już 11 lipca 2014 o godz. 19:00 odbędzie się wernisaż insta­lacji artysty­cznej „Węzeł” Marka Glinkowskiego, naw­iązu­jącej do węzła kole­jowego w Tarnows­kich Górach, będącego przez ponad 150 lat strate­gicznym obiek­tem kole­jowym na Górnym Śląsku i jed­nym z najwięk­szych tego typu w Europie. Inspirację dla Glinkowskiego stanowił również film doku­men­talny Kaz­imierza Karabasza z 1961 roku „Węzeł”, ukazu­jący pracę kole­jarzy w Tarnows­kich Górach w okre­sie najwięk­szego rozk­witu prze­mysłu kolejowego.

Praca artysty przy­biera w Kro­n­ice formę mon­u­men­tal­nej insta­lacji, w skali naw­iązu­jącej do ory­gi­nal­nego węzła. Wyko­nana z trans­par­ent­nego blistru, sugeru­jącego opakowanie nieist­niejącej zabawki, wypeł­nia znaczną część przestrzeni wys­taw­i­en­niczej. Insta­lacja uzu­pełniona jest mate­ri­ałem fil­mowym i his­to­rycznym już doku­mentem Karabasza. W filmie Glinkowskiego wys­tępują osoby zawodowo, emocjon­al­nie oraz hob­bysty­cznie związane z koleją na Górnym Śląsku, a głównym ich bohaterem jest Józef Chmielorz — dziewięćdziesię­ci­o­letni emery­towany naczel­nik stacji w Tarnows­kich Górach. Pojaw­iają się też liczni mod­e­larze – członkowie grupy Pol­ska Maki­eta Mod­ułowa (PMM), kole­jarze i sprzedawcy ele­men­tów do budowy makiet. Świat zabawy jawi się tu jako bez­pieczna przestrzeń, chwil­ami związana z real­nymi prob­le­mami, jaki stanowi m.in. upadek kolei.

Trans­for­ma­cja ustro­jowa w Polsce zmieniła znacze­nie trans­portu kole­jowego, deter­min­u­jąc głębokie zmi­any w sposo­bie życia ludzi związanych z koleją. Olbrzymia stacja rozrzą­dowa, która ode­grała kluc­zową rolę w roz­woju miast całego Górnego Śląska, dziś ma wręcz mar­gin­alne znacze­nie i towarzyszy mu mglista wizja przyszłości.
„Węzeł” Glinkowskiego możemy odbierać na wielu płaszczyz­nach. Obok zagad­nień pasji, hobby czy etosu ciężkiej pracy, w którą wpisana może być też man­u­alna praca artysty, rysuje się per­spek­tywa rozczarowa­nia, niere­al­ności i wyk­luczenia z wiary w lep­szy świat.

Wys­tawie będą towarzyszyły warsz­taty dla dzieci z artystą „Waka­cyjna Świetlica Sztuki” — 1516 lipca w godz. 12:00 — 14:00 (I grupa), 15:00 — 17:00 (II grupa), a także wycieczka rowerowa (z cyklu Alter­natif Tur­is­tik) do tytułowego węzła kole­jowego — 25 lipca (piątek), wyjazd o godz. 10:00 z Kroniki.

Marek Glinkowski (ur. 1977) — artysta wiz­ualny, w swoich pra­cach najczęś­ciej używa medium grafiki, wideo i insta­lacji. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poz­na­niu, gdzie obec­nie pracuje. Jest kura­torem Galerii AULA UAP, zaj­muje się edukacją i ani­macją kul­tur­ową. Prace Marka Glinkowskiego były prezen­towane na wielu wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Poz­na­niu. Pochodzi z Tarnows­kich Gór. Strona inter­ne­towa artysty: www​.glinkowski​.art​.pl .

Gdzie?

Kro­nika Cen­trum Sztuki Współczesnej

Rynek 26, Bytom


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.