Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kaw­iar­nia Lit­er­acka w ramach Off Fes­ti­val 2014

Po raz kole­jny pod­czas kul­towego Off Fes­ti­valu pow­stanie Lit­er­acka Kaw­iar­nia, w której będą odby­wały się spotka­nia, roz­mowy oraz wykłady na temat lit­er­atury oraz sztuki. Wspól­nie z zapros­zonymi gośćmi uczest­nicy spotkań będą zas­tanaw­iać się nad tym, dlaczego intere­suje nas życie innych ludzi, czy warto pisać o muzyce, jak wygląda dziś lit­er­atura dla dzieci i młodzieży.

Off Fes­ti­val pow­stał z inic­jatywy muzyka Artura Rojka. Początkowo odby­wał się w Mysłow­icach, a od 2010 roku w Katow­icach. Pod­czas trwa­jącego 3 dni fes­ti­walu odbędzie się wiele kon­certów o alter­naty­wnym charak­terze oraz będzie miała miejsce Kaw­iar­nia Lit­er­acka, która pow­stała przy współpracy z Nar­o­dowym Cen­trum Kul­tury. Będzie ona funkcjonować od 1 do 3 sierp­nia 2014 roku w godz­i­nach wiec­zornych, w Dolinie Trzech Stawów. W tym roku kura­torem Kaw­iarni Lit­er­ack­iej został Krzysztof Varga – pol­ski pis­arz węgier­skiego pochodzenia, kry­tyk lit­er­acki oraz dziennikarz.

Szczegółowy pro­gram fes­ti­walu oraz wykładów w Kaw­iarni Lit­er­ack­iej można znaleźć na stronie inter­ne­towej fes­ti­walu.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.