Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Marcin Karetta jest z przy­rodą na „ty”

Wys­tawa fotografii Marcina Karetty pt. „Z przy­rodą na ty” potrwa w Domu Kul­tury Chwałow­ice do końca wakacji. Zestaw prezen­towanych zdjęć odkrywa to, co mieszkań­com Ryb­nika i okolic jest fizy­cznie wprawdzie bardzo bliskie, lecz często obce i cią­gle nieod­kryte. Na fotografi­ach widz­imy m.in. zwierzęta, które żyją led­wie kilka kilo­metrów od ryb­nick­iego rynku, a niek­tóre z nich pojaw­iają się również wśród gęstej zabu­dowy miasta.

Marcin Karetta

Zawodowy fotograf, eduka­tor, wydawca spec­jal­izu­jący się w tem­atyce przy­rod­niczej. Od początku lat 90-​tych akty­wny obser­wa­tor ptaków. Już po dwóch lat­ach wyróżniony przez zawodowych orni­tologów za szczegól­nie duży wkład w poz­nanie awifauny Górnego Śląska. Współpra­cownik Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu, Dzi­ału Przy­rody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Insty­tutu Biologii Środowiskowej w Krakowie.

Po kilku­nastu lat­ach prowadzenia sys­tem­aty­cznych obserwacji ptaków zamienia lor­netkę na teleo­biek­tyw, by przez długie godziny, a nierzadko dni, z bardzo bliska poz­nawać i doku­men­tować fas­cynu­jące życie zwierząt. W 2000 r. został przyjęty do Związku Pol­s­kich Fotografów Przy­rody, gdzie w lat­ach 2002 – 2004 pełnił funkcję Prezesa Okręgu Śląskiego ZPFP. Dwukrotny zdoby­wca tytułu Fotograf Roku nadanego przez ZPFP. Zdję­cia pub­likuje w książkach, kalen­darzach, fold­er­ach i cza­sopis­mach kra­jowych jak i zagranicznych: Rzecz­pospolita, Newsweek, Focus, Wiedza i Życie, Poli­tyka, National Geo­graphic, a prestiżowy British Birds zamieś­cił je na swych okład­kach. Łącznie opub­likował ponad 3000 zdjęć o tem­atyce przy­rod­niczej. Napisał kilka książek, w tym pop­u­larny „Atlas ptaków” dla wydawnictwa Pas­cal, który doczekał się już pię­ciu wznowień. Od niedawna swoje doświad­czenia przekazuje młod­szym pokole­niom, prowadząc warsz­taty fotograficzne. Strona: www​.karetta​.pl.

Gdzie?

Gale­ria Drugiego Planu

Dom Kul­tury w Rybniku-​Chwałowicach

Ryb­nik, ul. 1 Maja 91BDołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.