Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Twórcy kul­tury śląskiej — fotografie Millera i Wesołowskiego

Fotografie Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego możemy oglą­dać w Cen­trum Kul­tury Katow­ice do 3 sierp­nia 2014 roku jako wys­tawę pod nazwą „Twórcy kul­tury śląskiej”. Przed­stawia ona osoby, które tworzą taką właśnie kulturę.

Dzięki temu, że pow­stało Cen­trum Kul­tury Śląskiej w Nakle Śląskim – miejsce, w którym ludzie kul­tury (twórcy i miłośnicy sztuki) mogą się ze sobą spo­tykać, dysku­tować, tworzyć – nar­o­dził się pomysł powoła­nia do życia galerii portretu współczes­nych twór­ców kul­tury śląskiej. Jest to dopiero początek kolekcji, pier­wszy krok. To też próba przeko­na­nia wielu osób, że nie tylko materią żyje człowiek, ale również wartoś­ci­ami duchowymi, że dzięki twór­com, nasze życie staje się bogat­sze, piękniejsze i głębsze.

Autorzy fotografii – Krzysztof Miller i Marek Wesołowski – z wielkim sza­cunkiem, ale też bardzo subiek­ty­wnie sportre­towali przed­staw­ione osoby. Różnorod­ność osobowości, tem­pera­mentu i pro­fesji była kluczem do „stworzenia” portretu. Inspiracją były również pała­cowe wnętrza CKŚ – wypełnione światłem słonecznym, pełné radości i dobrej energii oraz długie roz­mowy z portre­towanymi osobami. Ze splotu tych okoliczności wyła­ni­ały się niebanalne portrety niebanal­nych osobowości.

Krzysztof Miller

Absol­went wydzi­ału oper­a­torskiego PWS­FTiT w Łodzi (1980r.). Oper­a­tor fil­mowy i fotograf. Autor zdjęć do filmów fab­u­larnych, doku­men­tal­nych, pro­gramów telewiz­yjnych. Współpracuje z Telewizją Pol­ską, Arte, ZDF, Canal+. Członek Sto­warzyszenia Fil­mow­ców Pol­s­kich oraz Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.

Marek Wesołowski

Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski. Właś­ci­ciel firmy Vir­tual Stu­dio, zawodowo zaj­muje się fotografią i pro­jek­tami graficznymi. Wielokrot­nie przed­staw­iał swoje prace na wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Gdzie?

Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. K. Bochenek

pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.