Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Przykre niespodzianki u fryz­jera i kos­me­ty­czki. Jak ich uniknąć?

Każda kobi­eta chci­ałaby wygospo­darować cza­sem chwilę dla siebie, kiedy będzie mogła się zre­lak­sować, a przy tym poczuć się atrak­cyjniejszą. Co jed­nak, kiedy chwilę przy­jem­ności u fryz­jera czy kos­me­ty­czki musimy odpoku­tować półrocznym lecze­niem pasożytów, którymi zostal­iśmy „niechcąco” zarażone?

Niczym przysłowiowe grzyby pod deszczu w pol­s­kich mias­tach wyras­tają gabi­nety kos­me­ty­czne i fryz­jer­skie. Mając taki wybór miejsc i ofert, najczęś­ciej kieru­jemy się ceną, która nie zawsze pokrywa się z jakoś­cią usługi. Często również nie mamy tyle czasu, żeby wybrać się do salonu fryz­jer­skiego i spędzić tam kilka godzin z farbą na włosach, więc wolimy pójść do zaprzy­jaźnionej sąsi­adki, która skończyła „kurs fryz­jer­ski”. Nie zda­jemy sobie sprawy, że pod­czas takiej wiz­yty możemy wró­cić do domu z nowym towarzyszem – wszą, czy nużycą, których lecze­nie jest dłu­gotr­wałe, kosz­towne oraz często bolesne. Nie wspom­i­na­jąc już o społecznych i este­ty­cznych konsekwencjach…

Nużyca jest pasożytem z rodziny roz­toczy, powoduje wypadanie włosów oraz uciążliwe stany zapalne skóry. Można się nim zarazić poprzez niezdezyn­fekowane przy­bory kos­me­ty­czne lub kon­takt z ręcznikiem, czy ubraniem osoby zarażonej. Nużyca lubi prze­by­wać w gabi­ne­tach kos­me­ty­cznych, dlat­ego trzeba zwracać szczególną uwagę, czy jest w nich zachowana higiena. Niesteryl­i­zowanie przyrządów do pielę­gnacji ciała i włosów to jedno z najwięk­szych przewinień w salonach pię­kności. W wielu z nich nie zobaczymy nie tylko spec­jal­isty­cznych urządzeń do steryl­iza­cji , ale też dobrej woli u samych pra­cownic, które mogłyby narzędzia wys­teryl­i­zować, ale tego nie robią. Nie wsty­dźmy się zapy­tać, czy pinc­eta lub cążki do skórek są zdezyn­fekowane. Jest to pod­stawa każdego kursu fryz­jer­sko – kos­me­ty­cznego oraz obow­iązek kos­me­ty­czek. Również o poziomie salonu może świad­czyć to, czy nasza kos­me­ty­czka obsługuje nas w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach lub czy po przed­nim klien­cie umyła i zdezyn­fekowała ręce.

Grzy­bicą paznokci (rąk i stóp) oraz skóry stóp najczęś­ciej, według statystyk, zarażamy się nie na base­nie, ale właśnie w gabinecie kos­me­ty­cznym pod­czas man­i­cure oraz pedi­cure. Dlat­ego na przykład przed zabiegiem pedi­cure sprawdzaj, czy kos­me­ty­czka wykłada pojem­nik do moczenia stóp jed­no­ra­zową folią, ponieważ grzyby najszy­b­ciej rozm­nażają się w wilgo­t­nym środowisku, szczegól­nie jeśli mają poży­wkę w postaci zro­gowa­ci­ałego naskórka.

Wszy – zmora dzieciństwa, na pewno znamy kogoś, kto z nimi wal­czył lub same doświad­czyłyśmy ich nieprzy­jem­nej obec­ności. Lubią przenosić się z głowy na głowę, żywią się krwią, często powracają. Najłatwiej zarazić się nimi uży­wa­jąc brud­nych przyrządów fryz­jer­s­kich, nie tylko szc­zotki czy grze­bi­enia, ale także przez noży­czki, lokówki i pros­town­ice. U fryz­jera można również nabawić się łupieżu lub, co gorsza, wirusów HBVHCV. Zwracanie uwagi na mycie rąk przez fryz­jera jest tak samo ważné, jak w przy­padku kosmetyczki!

Jeśli salon jest pod stałą kon­trolą sanepidu, nie powin­nyśmy się obaw­iać, że się czymś zaraz­imy. Dlat­ego warto jest zapłacić trochę więcej i zor­ga­ni­zować czas dzieciom, żeby móc spoko­jnie pod­dać się chwili piękna i relaksu.

Dominika Twardzik


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.