Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Ryb­nicka wymi­ana i pokazy po raz ósmy

Ideą ósmej odsłony Ryb­nik Swap Party jest pro­mowanie młodych tal­en­tów związanych z sze­roko pojętą sztuką i modą, dale­kich jed­nak od głównych, utar­tych nurtów, a raczej pod­porząd­kowanych alter­naty­wie i wykracza­niu poza kon­wencje. Impreza będzie miała miejsce w dni­ach 20 – 21 czer­wca 2014 roku. Będzie to spotkanie z miejską, nieza­leżną modą. Pro­gram obe­j­muje stoiska z odzieżą i rękodziełem, pokazy mody, wernisaż fotografii oraz wymi­anę ubrań.

Swap Party to nic innego jak wymi­ana ubrań, które z jakichś powodów przes­tały nam się podobać. Uczest­nicy przynoszą rzeczy i wymieni­ają na całkowicie inne, spędza­jąc kilka godzin w sym­pa­ty­cznym gronie. W zasadzie wymienić można wszys­tko, co wiąże się ze stro­jem i jego dodatkami. Każda osoba, która wyrazi chęć udzi­ału w imprezie, musi dostar­czyć ubra­nia dzień przed imprezą. To ważné, gdyż trzeba je posor­tować i odpowied­nio przy­go­tować. Niewymienione rzeczy zostaną przekazane do Domu Samot­nej Matki lub Domu Dziecka w Rybniku.

RSP! zawsze staw­iał na alter­natywę i świeżość, o którą obec­nie dość trudno w tak zwanym mod­owym świecie, pro­mował odmi­en­ność i wspierał wartoś­ciową sztukę. Przy­ciąga ludzi o odmi­en­nych od ogółu punk­tach widzenia, o innej wrażli­wości na sztukę i w końcu, co najważniejsze, ludzi, którzy całkowicie zostają pochłonięci przez moc i barwę otacza­ją­cych ich ubrań.

Tem­atem najnowszej, czer­w­cowej edy­cji RSP jest kolor — co, jak można słusznie zauważyć, ide­al­nie wpisuje się w swapowy schemat zachę­ca­jący przede wszys­tkim do odwagi i fan­tazji w kre­owa­niu włas­nego wiz­erunku, a który uda się najlepiej zaprezen­tować dzięki zapros­zonym goś­ciom oraz spec­jal­nie przy­go­towanych niespodziankom.

PLAN IMPREZY

DOM RZEMIOSŁA

16:00 Wymi­ana ubrań /​Otwar­cie Showroomu

16:30 Wernisaż/​Monika Maria Opałko

17:00 Wykład doty­czący mak­i­jażu let­niego, który poprowadzi wiz­a­żys­tka Befoundation.

17:30 Pokaz swapowy /​stylizacje — Alicja Woszkowska & Gosia Hatalska

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

19:00 Ofic­jalne Otwarcie

Gale­ria Oblicza/​Wernisaż

Adam Duraj, Naomi Muras

20:00 Pokazy Mody/​Sala Widowiskowa

Monika Lemańska, SOWIK MATYGA, Gosia Marks

Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć TUTU.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.