Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Wrażliwa skóra a krem pod oczy

Posi­adaczki cery wrażli­wej mają spory prob­lem z właś­ci­wym dobraniem kos­me­tyków. Ich skóra potrafi w różny sposób reagować na nowe pro­dukty. Szczypie, piecze, a zdarza się także, że pojaw­iają się na niej nieeste­ty­czne prze­bar­wienia. W takim przy­padku należy postępować niezwykle ostrożnie, szczegól­nie w przy­padku okolic oczu.

Smarować, czy nie smarować?

Niek­tórzy uważają, że dla wrażli­wych okolic oczu lep­iej będzie, jeśli nie zna­jdzie się tam żaden kos­me­tyk. Być może jest to dobre rozwiązanie krótko­falowe, ponieważ przez jakiś czas nie narażamy się na podrażnienia, jed­nak na dłuższą metę przynosi to więcej szkód niż pożytku.

Skóra wokół oczu jest cztery razy cieńsza niż ta, która zna­j­duje się na policzkach. Dodatkowo prak­ty­cznie pozbaw­iona jest gruc­zołów łojowych, przez co trud­niej utrzy­muje praw­idłowy poziom naw­ilże­nia. Jedną z kon­sek­wencji są wcześnie pojaw­ia­jące się zmarszczki. Z tego względu abso­lut­nie nie powinno się rezyg­nować ze stosowa­nia kremu pod oczy nawet w przy­padku cery wrażli­wej. Trzeba jedynie wiedzieć, jaki kos­me­tyk wybrać.

Co stosować?

Pod żadnym pozorem nie wolno stosować w oko­lice oczu zwykłego kremu do twarzy! Zawarte w nich kon­ser­wanty i sub­stancje zapa­chowe mogą mocno podraż­niać delikatną skórę. Spec­jalne kremy pod oczy są prze­badane der­ma­to­log­icznie, a ich for­muły opra­cow­ane tak, by ryzyko podrażnień ograniczyć do min­i­mum. Konieczne jest także sięg­niecie po kos­me­tyk dos­tosowany do wieku. Dla młod­szych kobiet odpowiedni będzie nawilżająco-​ochronny krem pod oczy L’Oreal Triple Active, nato­mi­ast starsze kobi­ety powinny sięgnąć po pro­dukt o dzi­ała­niu liftingującym.

Jak stosować?

Najczęś­ciej popeł­ni­anym błę­dem w trak­cie aplikacji kos­me­tyku jest nakładanie go tuż przy dol­nej powiece. Wynika to z przeko­na­nia, że wów­czas preparat zadzi­ała lep­iej. W takim przy­padku nawet nieszczegól­nie wrażliwe oczy zaczy­nają piec i łzawić. Pamię­ta­jmy – krem pod oczy wklepu­jemy delikat­nymi ruchami na granicy oczodołu oraz pod łukiem brwiowym! Omi­jamy najbardziej wrażliwy obszar, który może prowadzić do sil­nych podrażnień i nie apliku­jemy kremu ani na górnej, ani na dol­nej powiece.

Warto także kos­me­tyk prze­chowywać w lodówce. Dzięki temu sto­su­jąc krem w trak­cie poran­nej toalety dodatkowo zyskamy chłodny kom­pres, poma­ga­jący wal­czyć z opuch­lizną i pod­krążonymi oczami.


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.