Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

O Bab­skiej Silesii

Bab­ska Sile­sia — dajemy impuls do działania!

Bab­ska Sile­sia to pier­wszy por­tal dla kobiet na Śląsku. To przestrzeń stwor­zona spec­jal­nie dla Was, w odpowiedzi na Wasze potrzeby i… twor­zona przez Was. Prag­niemy, by por­tal Bab­ska Sile­sia był miejscem naszych kobiecych spotkań, nieza­leżnie od wieku, zain­tere­sowań , świato­poglądu czy sytu­acji materialnej.


Idea por­talu jest prosta: mówimy o tem­at­ach glob­al­nych poprzez lokalność miejsca, w którym żyjemy. Pokażemy Wam, że na całym Śląsku żyją wspaniali ludzie, eksperci i spec­jal­iści, którzy spec­jal­nie dla Bab­skiej Sile­sii będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.


Jesteśmy dumne z miejsca, w którym żyjemy. Chcemy przekonać te z Was, które wahają się, czy powró­cić na Śląsk — zobaczy­cie, że może­cie żyć w pięknym, dynam­icznym regionie z dużym potenc­jałem i możli­woś­ci­ami roz­woju– tu warto wracać!
Unika­towym dzi­ałem por­talu są Portrety Kobiet — kobiet żyją­cych na Śląsku. Będziemy wspom­i­nać zarówno posta­cie his­to­ryczne, jak i współcześnie dzi­ała­jące kobi­ety. Zależy nam, by przy­bliżyć syl­wetki nie tylko sławnych osób, ale także kobiet, które swoją postawą życiową, świato­poglą­dem, wykony­waną pracą czy hobby są wspani­ałym wzorem do naśladowania.


Spotkaj się z nami!
Nie zamkniemy się jedynie w wirtu­al­nym świecie — spotkamy się na licznych imprezach, kon­fer­enc­jach, dyskus­jach, wys­tawach, piknikach i kon­cer­tach.
To por­tal dla Was, o Was i z Wami. Zachę­camy do jego współt­worzenia - pisz­cie do nas o tym, co Was intere­suje, a najlep­sze tek­sty będą pub­likowane na por­talu! Zachę­camy także do dzie­le­nia się pomysłami na artykuły czy imprezy,w których miały­byś­cie ochotę uczest­niczyć — postaramy się spełnić Wasze marzenia!

 

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.