Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA

Dro­gie Panie, to były wspani­ałe dwa lata, pełné wrażeń, inspiracji i pozy­ty­wnej energii. Razem dokon­ałyśmy tego, co w wielu mias­tach się nie udało – stworzyłyśmy „bab­ską” społeczność, która za pomocą por­talu Bab­ska Sile­sia, Face­booka, licznych wydarzeń inte­growała się, współpra­cow­ała, rozwi­jała. Obec­nie jed­nak dynam­iczny rozwój naszej wiodącej dzi­ałal­ności uniemożli­wia nam kon­tyn­uowanie prowadzenia portalu.

Te wspólne dwa lata to setki artykułów na najroz­mait­sze tem­aty — baw­iłyśmy się modą, odwiedza­łyśmy śląskie galerie, chodz­iłyśmy na kon­certy, gotowałyśmy pyszne rzeczy, rozwi­jałyśmy się zawodowo, dbałyśmy o zdrowie, prowadząc akty­wny tryb życia. To duża grupa wspani­ałych obser­wa­torek poczy­nań Bab­skiej Sile­sii, która sku­pi­ała się też na fanpage’u por­talu na Face­booku – wza­jem­nie się inspirowałyśmy, poz­nawałyśmy, działałyśmy.

W ciągu tych dwóch lat miałyśmy przy­jem­ność współpra­cować z wieloma z Was – z utal­en­towanymi artys­tkami, kobi­etami sukcesu, osobami ambit­nymi i pełnymi pasji. To z Wami roz­maw­iałyśmy w ramach Portretów Kobiet, to dla Was pro­mowałyśmy ciekawe wydarzenia, obe­j­mu­jąc je patronatem.

Chci­ały­byśmy wszys­tkim Wam – wyjątkowym Czytel­niczkom Bab­skiej Sile­sii – podz­iękować za te dwa wspól­nie spęd­zone lata. Mamy nadzieję, że także dla Was był to czas obfi­tu­jący w pozy­ty­wne zdarzenia, nowe doświad­czenia i licznie naw­iązy­wane kontakty.

***

Myślisz o włas­nym biz­ne­sie? Chcesz rozsz­erzyć doty­chczas prowad­zoną dzi­ałal­ność? Jeżeli jesteś zainteresowana/​y zaku­pem por­tali Bab­ska Sile­sia i Bab­skie Biel­sko, skon­tak­tuj się z nami w celu uzyska­nia szczegółowych informacji.

Adres kon­tak­towy: redakcja@​babskiebielsko.​pl

Redakcja Bab­skiej Silesii


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.