Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Druga edy­cja śniadań na trawie w Parku Śląskim

Cza­sem warto zwol­nić, cza­sem warto się zas­tanowić, cza­sem warto posiedzieć na łonie natury, kon­tem­plować przy­rodę, posłuchać o zdrowym try­bie życia. A najlepiej zro­bić to wszys­tko jed­nocześnie. Ide­alną okazją jest cykl „Śniadanie na trawie”, na który Park Śląski zaprasza już po raz drugi. Tym razem nowoś­cią będzie strefa usłu­gowo – gas­tro­nom­iczna. Najbliższe śniadanie już 12 lipca 2014 roku!

Ubiegłoroczne „Śniada­nia…” były nową propozy­cją, która spotkała się z bardzo pozy­ty­wnym wydźwiękiem. Tegoroczna for­muła nie ulega zmi­anie: w trak­cie spotkań w Rosar­ium będą pro­mowane tem­aty związane ze zdrowym stylem życia, ekologią, zrównoważonym roz­wo­jem i odpowiedzial­noś­cią za środowisko. Zapraszani prele­genci mają mówić o idei slow food, żywności gene­ty­cznie mody­fikowanej i fair trade, ale też o miodzie czy zdrowej żywności.

Kamila Okoń, orga­ni­za­torka „Śniada­nia na trawie”, pod­kreśla, że takie inic­jatywy są obec­nie niezwykle potrzebne. – Pełen zgiełku świat pędzi i nie zamierza się zatrzymy­wać. My chcemy, aby choć na chwilę zwol­nił i dał ludziom moment relaksu, ciszy, czasu na podzi­wianie naszych przepięknych róż. Jed­nocześnie stwarzamy im okazję do rodzin­nego piknikowa­nia i dowiedzenia się czegoś o zdrowiu i odży­wia­niu – mówi.

Śniada­nia na trawie” będą się odby­wały co sobotę, od godziny 10 do 13, przez całe wakacje. Spotka­nia z prele­gen­tami będą rozpoczy­nały się około 11.30, po zakończe­niu treningu jogi. Wcześniej można nato­mi­ast sko­rzys­tać z nowej oferty: w punk­tach gas­tro­nom­icznych i w stre­fie usłu­gowej zaopa­trzymy się w zdrową żywność i wyroby domowej roboty od lokalnych pro­du­cen­tów oraz w dania typowo piknikowe.

Goś­cie, którzy poprowadzą część tem­aty­czną, opowiedzą m.in. o oczyszcza­niu orga­nizmu i kuchni pię­ciu przemian. Podob­nie jak w roku ubiegłym odbędzie się też spotkanie z pszczelarzem, Pawłem Kowal­czykiem, który nie tylko zaprezen­tuje swoje wyroby, ale na pewno wspomni też o leczniczych właś­ci­woś­ci­ach miodu oraz o samych owadach, które go wyt­warzają. Part­nerem „Śniadań…” w tym roku jest klub Natura Art, który przy­go­tuje spec­jalne warsz­taty pieczenia chleba.

– Zachę­camy do przyniesienia włas­nych koców i koszyków piknikowych. Radz­imy przy­jechać na row­er­ach lub prze­spacerować się. Ciepłe, sobot­nie poranki latem w Rosar­ium są wyjątkowo piękne – zaprasza Okoń i dodaje, że atutem spotkań w ogrodzie różanym jest bardzo luźna atmos­fera. – A dla tych, którzy niekoniecznie chcą leżeć na trawie, przy­go­tu­jemy ławy, na których każdy będzie mógł zjeść swoje śniadanie – dodaje. „Śniada­nia…” potr­wają do końca wakacji.

Tem­aty najbliższych spotkań:

12.07 – Sposób na zdrowie. Oczyszczanie orga­nizmu, zdrowy styl życia.

19.07 – Warsz­taty pieczenia chleba.

26.07 – Cud, miód i orzeszki.

02.08 – SPA i Well­ness XXI wieku.

Szczegółowe, wciąż aktu­al­i­zowane infor­ma­cje można znaleźć TU.

Miejsce:

Park Śląski

Aleja Różana 2, Chorzów


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.